Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Pravidla

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 

od 01. 08. 2020

 

Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb. Každý zájemce je seznámen s existencí relevantních dokumentů a na požádání jsou mu předloženy k přečtení.

 

1. Poskytovatel

 

Městské středisko sociálních služeb je příspěvkovou organizací, zřizovatel město Písek.

 

Registrace

Sociálně aktivizační služby jsou registrovány podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Úhrady za služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

 

Odborná způsobilost a další vzdělávání zaměstnanců je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Webové stránky:  http://www.pspisek.cz/

Na webových stránkách jsou k dispozici dokumenty týkající se poskytování sociální služby, Pravidla, Ceník, informace, jídelníčky a výroční zprávy.

 

2. Poslání služby

Poskytovat a nabízet osobám v důchodovém věku nebo se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením aktivní a smysluplného trávení volného času.

 

3. Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři nebo osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením, osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, s trvalým pobytem na území města Písku a fakticky žijícím na území města Písku.

Výjimku může učinit v individuálních případech vhodných zvláštního zřetele statutární zástupce organizace.

 

4. Věková struktura

 • mladí dospělí             (19 – 26 let)
 • dospělí                       (27 – 64 let)
 • mladší senioři             (65 – 80 let)
 • starší senioři               (nad 80 let)

5. Forma poskytování

 • Ambulantní

 

6. Komu není služba určena

 • Osobám požadující služby, které neposkytujeme.

 

7. Podmínky pro zahájení poskytování služby

 • Splnění cílové skupiny.
 • Trvalý pobyt na území města Písku a fakticky žijící na území města Písku i v části města Hradiště a spádových obcích Smrkovice, Semice, Nový Dvůr, Dobešice, Purkratice.
 • Aktivní spolupráce při tvorbě, realizaci a hodnocení osobních cílů v individuálním plánu.

 

8. Základní činnosti  

a)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

b)   sociálně terapeutické činnosti,

c)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Poskytujeme základní sociální poradenství, které je bezplatné.

 

Ceník je přílohou Smlouvy o poskytnutí služby.

 

9. Místní a časová dostupnost služby

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní.

 

pondělí                                   8:00 – 11:00

středa – pátek                       8:00 – 11:00

Poskytovatel zajišťuje svoje služby v prostorách Poskytovatele.

 

10. Jednání se zájemcem o službu

Čas, četnost a rozsah služby je sjednáno se zájemcem o službu v rámci osobního jednání, kdy je zjišťována nepříznivá sociální situace oslabení nebo ztráty schopnosti z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu a to z pohledu zájemce a z pohledu sociálního pracovníka.

 

Nepříznivá sociální situace z pohledu zájemce

 • popis situace z pohledu zájemce
 • uvedení možnosti řešení z pohledu zájemce, případně návrhy dalších zainteresovaných osob

 

Nepříznivá sociální situace z pohledu sociálního pracovníka

 • objektivní popis situace
 • návrh na postup s cílem řešení situace
 • poskytnutí služby

 

V případě, že zájemce nesplňuje cílovou skupinu, nebo služba neodpovídá potřebám zájemce, nebo zájemce požaduje jiný druh služby, nebo je naplněna kapacita služby, jsou poskytnuty informace a kontakty na organizace, které by mohly odpovídající službu nabídnout.

 

11. Smlouva

Před započetím poskytování služby podepíše poskytovatel se zájemcem o službu „Smlouvu o poskytnutí sociálně aktivizační služby pro seniory“ a zájemce se stává klientem.

Smlouva obsahuje předmět Smlouvy, účel Smlouvy, rozsah poskytování sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, ujednání o dodržování Pravidel, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, dobu platnosti Smlouvy a závěrečná ustanovení. Pokud si klient přeje rozšířit využívání služby, nebo sdělit jiné údaje, je podepsán dodatek ke smlouvě na základě Žádosti o rozšíření služby.

V případě, že pro některý sjednaný den Klient poskytnutí služby nepožaduje, oznámí tuto skutečnost den předem Poskytovateli.

 

12. Práva klienta

Sociálně aktivizační služby respektují práva klientů.

Listina základních práv a svobod zaručuje práva všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství.

 

Právo na důstojné zacházení: Samozřejmostí je vykání a jednání s klientem s úctou. Je nepřípustné jakékoliv chování ze strany pracovníků poskytovatele, které by nebylo důstojné.

 

Právo na svobodné rozhodování: Poskytovatel se snaží vycházet vstříc zvyklostem a potřebám klienta a to i v případě, kdy se neshodují s názorem poskytovatele. Nikdo ze strany poskytovatele nemá právo klienta přesvědčovat a nutit do něčeho, co on sám nechce.

 

Právo na ochranu osobních údajů: Poskytovatel pro svou evidenci a identifikaci klientů shromažďuje osobní údaje jako jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, rodinný stav za účelem evidence žádosti k přijetí, ověření splnění cílové skupiny a za účelem zpracování Smlouvy o poskytnutí sociální služby a založení administrativní a sociální složky klienta.

Klient může Poskytovateli sdělit některé další údaje, které mohou být podstatné pro kvalitu a bezpečnost poskytované služby, např. jméno a příjmení praktického lékaře, osoby blízké, zástupce nebo jiné kontaktní osoby, telefon klienta nebo jiných osob pro situace, kdy by klient potřeboval pomoc.

Poskytovatel má povinnost zájemci/klientovi vždy vysvětlit, k čemu dané údaje slouží a také popíše, jakým způsobem jsou chráněny před zneužitím. Klient má možnost kdykoliv požádat o nahlédnutí do osobní dokumentace zpracované v souvislosti s poskytováním služby.

 

Zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce.

 

13. Platba za poskytnuté služby

Sociálně aktivizační služby jsou bez úhrady.

14. Kdo může podávat stížnost, návrh, připomínku a lhůta pro vyřízení

Klient má právo vyjádřit se ke kvalitě nebo způsobu poskytování služby. Své připomínky, stížnosti může sdělit:

 

 1. Zaměstnanci v průběhu poskytování služby.

 

 1. Osobně či telefonicky v pracovní době v pondělí až pátek od 6,30 do 15.00 hodin na uvedených kontaktech Městského střediska sociálních služeb.

 

 1. Písemně na adresu Městského střediska sociálních služeb.

 

 1. Anonymně, kdy stěžovatel má k dispozici schránku na stížnosti, která je umístěna v dolní vstupní hale na nábřeží 1. máje 2142, dále hned po vstupu do vestibulu DPS Topělecká.

 

Oprávněnou osobou k vyřizování stížností je ředitelka organizace, pokud se stížnost týká její osoby, vyřizuje ji nadřízený orgán - zřizovatel. Ředitelka organizace může pověřit vyřízením jinou osobu.

 

Stížnost je vyřizována:

 

 • ústní neprodleně nejdéle do jednoho týdne
 • písemná do dvou týdnů

 

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal, nebyla řádně vyřízena, může podat žádost o přešetření vyřízení stížnosti nebo podat stížnost na vyřizování stížnosti zřizovateli, tj. městu Písek nebo jiné, nezávislé instituci.

 

Zřizovatel

Vedoucí odboru sociálních věcí         Starosta                                  Rada města

Mgr. Michaela Baslerová                   Mgr. Eva Vanžurová                Kancelář úřadu

Budovcova 207                                  Velké náměstí 114/3               Velké náměstí 114/3

397 01 Písek                                      397 01 Písek                           397 01 Písek

Tel: 382 300 810                                Tel: 382 300 810                     Tel: 382 330 245

 

Nezávislé orgány

Veřejný ochránce práv                       Pro případ sporu, žaloby        Český helsinský výbor

Údolní 39                                           Okresní soud                           Štefánikova     21

602 00 Brno                                       Velké nám. 121/17                  150 00 Praha 5

Tel: 542 542 111                                Tel: 382 731 111, 231              Tel: 257 221 141, 142           

 
01.08.2020 publikoval: Správce