Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Pravidla


Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb. Každý zájemce je seznámen s existencí relevantních dokumentů a na požádání jsou mu předloženy k přečtení.

1. Poskytovatel

Městské středisko sociálních služeb je příspěvkovou organizací, zřizovatel město Písek.
Registrace
Sociálně aktivizační služby jsou registrovány podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Úhrady za služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.
Odborná způsobilost a další vzdělávání zaměstnanců je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Webové stránky:  http://www.pspisek.cz/
Na webových stránkách jsou k dispozici dokumenty týkající se poskytování sociální služby, výroční zprávy, Pravidla, Úhrady za úkony a aktuality ze služby.

Kontakty:

Bc. Marcela Průšová                                                Bc. Lenka Pekárková DiS.
Ředitelka organizace                                                 Vedoucí sociálních služeb a Okrsku II.
nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek                          nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
Tel: 382 214 245                                                        Tel: 382 213 974, 721 400 030
e-mail: marcela.prusova.dps@centrum.cz                e-mail: lenka.pekarkova@pspisek.cz

Ing. Marie Bártová                                                   Mgr. Alena Lípová
Ekonom                                                                     Sociální pracovnice
Mírové nám. 2272, 397 01  Písek                             nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
Tel. 382 215 296, 602 471 476                                 Tel: 382 213 974, 731 140 810
e-mail: bartova@pspisek.cz                                      e-mail: lipova@pspisek.cz

2. Poslání služby

Poskytovat a nabízet osobám v důchodovém věku nebo se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením aktivní a smysluplného trávení volného času.

3. Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři nebo osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením, osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, s trvalým pobytem na území města Písku a fakticky žijícím na území města Písku.
Výjimku může učinit v individuálních případech vhodných zvláštního zřetele statutární zástupce organizace.

4. Věková struktura

    mladí dospělí             (19 – 26 let)
    dospělí                       (27 – 64 let)
    mladší senioři            (65 – 80 let)
    starší senioři              (nad 80 let)

5. Forma poskytování

    Ambulantní

6. Komu není služba určena

    Osobám vyžadujícím provádění odborných ošetřovatelských úkonů
    Osobám trvale upoutaným na lůžko, kde nespolupracují rodinní příslušníci
    Osobám, které nepotřebují ke zvládání běžných úkonů a dovedností pomoc druhé osoby
    Osobám žijícím v takovém sociálním prostředí, které by mohlo zaměstnance jakýmkoliv způsobem ohrozit na zdraví

7. Podmínky pro zahájení poskytování služby

 •     Splnění cílové skupiny.
 •     Trvalý pobyt na území města Písku a fakticky žijící na území města Písku i v části města Hradiště a spádových obcích Smrkovice, Semice, Nový Dvůr, Dobešice, Purkratice.
 •     Aktivní spolupráce při tvorbě, realizaci a hodnocení osobních cílů v individuálním plánu.

8. Základní činnosti

    a)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
    b)   sociálně terapeutické činnosti,
    c)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poskytujeme také služby fakultativní povahy (nadstandardní). Úhrady za úkony jednotlivých služeb jsou přílohou Smlouvy o poskytnutí služby.

9. Místní a časová dostupnost služby

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní.

pondělí                                  8:00 – 11:00
středa – pátek                       8:00 – 11:00

Poskytovatel zajišťuje svoje služby v prostorách Poskytovatele a dle programu.

10. Jednání se zájemcem o službu

Čas, četnost a rozsah služby je sjednáno se zájemcem o službu individuálně, dle jeho aktuálních potřeb s ohledem na provozní, personální, materiální a technické možnosti poskytovatele.
V případě, že zájemce nesplňuje cílovou skupinu, nebo služba neodpovídá potřebám zájemce, nebo zájemce požaduje jiný druh služby, nebo je naplněna kapacita služby, jsou poskytnuty informace a kontakty na organizace, které by mohly odpovídající službu nabídnout.

11. Smlouva

Před započetím poskytování služby podepíše poskytovatel se zájemcem o službu „Smlouvu o poskytnutí sociálně aktivizační služby pro seniory“ a zájemce se stává klientem. Smlouva upřesňuje úkony jako předmět Smlouvy, účel Smlouvy, rozsah poskytování sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, ujednání o dodržování Pravidel, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, dobu platnosti Smlouvy, souhlas se zpracováváním a evidováním osobních údajů a závěrečná ustanovení. Pokud si klient přeje změnu využívání služby, je podepsán dodatek ke smlouvě na základě Žádosti o rozšíření služby. Přání o změně lze nahlásit zaměstnanci, nebo využít uvedených kontaktů.

12. Práva klienta

Sociálně aktivizační služby respektují práva klientů.
Listina základních práv a svobod zaručuje práva všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství.
Právo na důstojné zacházení: Samozřejmostí je vykání a jednání s klientem s úctou. Je nepřípustné jakékoliv chování ze strany pracovníků poskytovatele, které by nebylo důstojné.
Právo na svobodné rozhodování: Poskytovatel se snaží vycházet vstříc zvyklostem a potřebám klienta a to i v případě, kdy se neshodují s názorem poskytovatele. Nikdo ze strany poskytovatele nemá právo klienta přesvědčovat a nutit do něčeho, co on sám nechce.
Právo na ochranu osobních údajů: Poskytovatel pro svou evidenci a identifikaci klientů shromažďuje osobní údaje jako jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, rodinný stav za účelem evidence žádosti k přijetí, ověření splnění cílové skupiny a za účelem zpracování Smlouvy o poskytnutí sociální služby a založení administrativní a sociální složky klienta.
Klient může Poskytovateli sdělit některé další údaje, které mohou být podstatné pro kvalitu a bezpečnost poskytované služby, např. jméno a příjmení praktického lékaře, osoby blízké, zástupce nebo jiné kontaktní osoby, telefon klienta nebo jiných osob pro situace, kdy by klient potřeboval pomoc.
Poskytovatel má povinnost zájemci/klientovi vždy vysvětlit, k čemu dané údaje slouží a také popíše, jakým způsobem jsou chráněny před zneužitím. Klient má možnost kdykoliv požádat o nahlédnutí do osobní dokumentace zpracované v souvislosti s poskytováním služby.
Zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

13. Platba za poskytnuté služby

Sociálně aktivizační služby jsou bez úhrady.
Platba za provedené úkony fakultativní povahy se hradí v hotovosti oproti předložené stvrzence.

14. Kdo může podávat stížnost, návrh, připomínku a lhůta pro vyřízení

Klient má právo vyjádřit se ke kvalitě nebo způsobu poskytování služby. Své připomínky, stížnosti může sdělit:

 •     Zaměstnanci v průběhu poskytování služby.
 •     Osobně či telefonicky v pracovní době v pondělí až pátek od 6,30 do 15.00 hodin na uvedených kontaktech Městského střediska sociálních služeb.
 •     Písemně na adresu Městského střediska sociálních služeb.
 •  Anonymně, kdy stěžovatel má k dispozici schránku na stížnosti, která jsou umístěna v dolní vstupní hale na Okrsku II, nábřeží 1. máje 2142, dále hned po vstupu do vestibulu DPS Topělecká a po vstupu do DPS, Mírové náměstí 2272 na Okrsku I je schránka na běžnou poštu zároveň schránkou na anonymní stížnosti.

Oprávněnou osobou k vyřizování stížností je ředitelka organizace, pokud se stížnost týká její osoby, vyřizuje ji nadřízený orgán - zřizovatel. Ředitelka organizace může pověřit vyřízením jinou osobu.

Stížnost je vyřizována:

 •     ústní neprodleně nejdéle do jednoho týdne
 •     písemná do dvou týdnů

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal, nebyla řádně vyřízena, může podat žádost o přešetření vyřízení stížnosti nebo podat stížnost na vyřizování stížnosti zřizovateli, tj. městu Písek nebo jiné, nezávislé instituci.

15. Zřizovatel

 • Město Písek, vedoucí odboru sociálních věcí

            Mgr. Michaela Baslerová, Budovcova 207, 39701 Písek
            Tel: 382 300 810

 • Město Písek,starostka Mgr. Eva Vanžurová

            Velké náměstí 114/3, 39701 Písek
            Tel: 382 330 208

 • Město Písek, rada města

            kancelář úřadu
            Velké náměstí 114, 39701 Písek
            Tel: 382 330 245

16. Nezávislé orgány

 • Kancelář Veřejného ochránce práv

            Údolní 39, 602 00 Brno
            Tel: 542 542 111

 • Český helsinský výbor

            Štefánkova 21 Praha 5 Smíchov
            Tel: 220 515 188

 • Pro případ sporu, žaloby

            Okresní soud, Velké náměstí 121, 397 01 Písek,
            Tel: 382 731 111

 

 
23.06.2017 publikoval: Správce