Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Popis realizace služby

Popis realizace služby

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

01. 12. 2019

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb. Každý zájemce je seznámen s existencí relevantních dokumentů a na požádání jsou mu předloženy k přečtení.

 

1. Poskytovatel

Městské středisko sociálních služeb je příspěvkovou organizací, zřizovatel město Písek.

 

2. Registrace

Sociálně aktivizační služby jsou registrovány podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Úhrady za služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

 

3. Odborná způsobilost a další vzdělávání zaměstnanců je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

4. Webové stránky:  http://www.pspisek.cz/

Na webových stránkách jsou k dispozici dokumenty týkající se poskytování sociální služby, výroční zprávy, Pravidla, Úhrady za úkony a aktuality ze služby.

 

5 Poslání služby

Poskytovat a nabízet osobám v důchodovém věku nebo se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením aktivní a smysluplného trávení volného času.

 

6. Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři nebo osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením, osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, s trvalým pobytem na území města Písku a fakticky žijícím na území města Písku.

Výjimku může učinit v individuálních případech vhodných zvláštního zřetele statutární zástupce organizace.

7. Věková struktura

 • mladí dospělí             (19 – 26 let)
 • dospělí                        (27 – 64 let)
 • mladší senioři             (65 – 80 let)
 • starší senioři               (nad 80 let)

 

8.  Forma poskytování

 • Ambulantní
 •  

9. Komu není služba určena

 • Osobám požadující služby, které neposkytujeme.

 

10. Podmínky pro zahájení poskytování služby

 • Splnění cílové skupiny.
 • Trvalý pobyt na území města Písku a fakticky žijící na území města Písku i v části města Hradiště a spádových obcích Smrkovice, Semice, Nový Dvůr, Dobešice, Purkratice.
 • Aktivní spolupráce při tvorbě, realizaci a hodnocení osobních cílů v individuálním plánu.

 

11. Zásady poskytování služby

Sociální služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociální služby žadatelem.

Zaměstnanci jsou seznámeni a podepisují Etický kodex.

 

 • ochrana osobních údajů klientů a zachování mlčenlivosti
 • individuální přístup v souladu s přáním a rozhodnutím klienta
 • dodržování práv a respektování osobnosti
 • rovný přístup ke všem klientům
 • profesionální poskytování služby
 •  

 

12. Základní činnosti  

a)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

b)   sociálně terapeutické činnosti,

c)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Poskytujeme základní sociální poradenství, které je bezplatné.

 

Ceník je přílohou Smlouvy o poskytnutí služby.

 

13. Místní a časová dostupnost služby

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní.

 

pondělí                                  8:00 – 11:00

středa – pátek                       8:00 – 11:00

 

Poskytovatel zajišťuje svoje služby v prostorách Poskytovatele.

14. Jednání se zájemcem o službu

Čas, četnost a rozsah služby je sjednáno se zájemcem o službu dle jeho aktuálních potřeb v rámci provozní doby sociální služby.

V případě, že zájemce nesplňuje cílovou skupinu, nebo služba neodpovídá potřebám zájemce, nebo zájemce požaduje jiný druh služby, nebo je naplněna kapacita služby, jsou poskytnuty informace a kontakty na organizace, které by mohly odpovídající službu nabídnout.

14. Smlouva

Před započetím poskytování služby podepíše poskytovatel se zájemcem o službu „Smlouvu o poskytnutí sociálně aktivizační služby pro seniory“ a zájemce se stává klientem.

Smlouva obsahuje předmět Smlouvy, účel Smlouvy, rozsah poskytování sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, ujednání o dodržování Pravidel, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, dobu platnosti Smlouvy a závěrečná ustanovení. Pokud si klient přeje rozšířit využívání služby, nebo sdělit jiné údaje, je podepsán dodatek ke smlouvě na základě Žádosti o rozšíření služby.

V případě, že pro některý sjednaný den Klient poskytnutí služby nepožaduje, oznámí tuto skutečnost den předem Poskytovateli.

 

 

Písek 01. 12. 2019

 
01.12.2019 publikoval: Správce