Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Pravidla

Pravidla

 

Pečovatelská služba

 

Pečovatelská služba je poskytována v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb. Každý zájemce je seznámen s existencí relevantních dokumentů a na požádání jsou mu předloženy k přečtení.

 

1. Poskytovatel

 

Městské středisko sociálních služeb je příspěvkovou organizací, zřizovatel město Písek.

 

Registrace

Pečovatelská služba je registrována podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Úhrady za služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

 

Odborná způsobilost a další vzdělávání zaměstnanců je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Webové stránky:  http://www.pspisek.cz/

Na webových stránkách jsou k dispozici dokumenty týkající se poskytování sociální služby, výroční zprávy, Pravidla, Úhrady za úkony a aktuality ze služby.

 

 

Kontakty:

Bc. Marcela Průšová                                                Bc. Lenka Pekárková DiS.
Ředitelka organizace                                                 Vedoucí sociálních služeb a Okrsku I + II.
nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek                          nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
Tel: 382 214 245                                                        Tel: 382 213 974, 721 400 030
e-mail: marcela.prusova.dps@centrum.cz                e-mail: lenka.pekarkova@pspisek.cz

Ing. Marie Bártová                                                   Mgr. Alena Lípová
Ekonom, Zástupce ředitele                                       Sociální pracovnice
nábřeží 1. máje 2142, 397 01  Písek                        nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
Tel. 382 215 296, 602 471 476                                 Tel: 382 213 974, 731 140 810
e-mail: bartova@pspisek.cz                                      e-mail: lipova@pspisek.cz

 

 

2. Poslání služby

Poskytovat a zajišťovat klientům podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve vlastním sociálním prostředí, zachovat si tak soukromí, navyklý způsob života a společenské zázemí.

Poskytovat pravidelnou pomoc, podporu a péči, ve spolupráci s rodinou, podle aktuální potřeby a zároveň minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě.

 

3. Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři nebo osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením, osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, s trvalým pobytem na území města Písku a fakticky žijícím na území města Písku.

 

Výjimku může učinit v individuálních případech vhodných zvláštního zřetele statutární zástupce organizace.

 

4. Věková struktura

 • mladí dospělí            (19 – 26 let)
 • dospělí                       (27 – 64 let)
 • mladší senioři             (65 – 80 let)
 • starší senioři               (nad 80 let)

5. Forma poskytování

 • Terénní
 • Ambulantní

 

6. Komu není služba určena

 • Osobám vyžadujícím provádění odborných ošetřovatelských úkonů
 • Osobám trvale upoutaným na lůžko, kde nespolupracují rodinní příslušníci
 • Osobám, které nepotřebují ke zvládání běžných úkonů a dovedností pomoc druhé osoby
 • Osobám žijícím v takovém sociálním prostředí, které by mohlo zaměstnance jakýmkoliv způsobem ohrozit na zdraví

 

7. Podmínky pro zahájení poskytování služby

 • Splnění cílové skupiny.
 • Trvalý pobyt na území města Písku a fakticky žijící na území města Písku i v části města Hradiště a spádových obcích Smrkovice, Semice, Nový Dvůr, Dobešice, Purkratice.
 • Aktivní spolupráce při tvorbě, realizaci a hodnocení osobních cílů v individuálním plánu.

 

8. Základní činnosti         

a)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c)   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d)   pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

Poskytujeme také služby fakultativní povahy (nadstandardní). Úhrady za úkony jednotlivých služeb jsou přílohou Smlouvy o poskytnutí služby.

9. Místní a časová dostupnost služby

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní

 

Terénní                                                                      Ambulantní

pondělí                       od        6:30                            úterý                          8:00 – 12:00

úterý, středa, čtvrtek           nepřetržitě                středa                         8:00 – 12:00

pátek                          do        22:00

sobota, neděle, sv.                 6:30 – 15:00

 

Podle potřeby klienta a možností poskytovatele lze domluvit i poskytování služby mimo určenou pracovní dobu

 

10. Jednání se zájemcem o službu

Čas, četnost a rozsah služby je sjednáno se zájemcem o službu individuálně, dle jeho aktuálních potřeb s ohledem na provozní, personální, materiální a technické možnosti poskytovatele.

 

V případě, že zájemce nesplňuje cílovou skupinu, nebo služba neodpovídá potřebám zájemce, nebo zájemce požaduje jiný druh služby, nebo je naplněna kapacita služby, jsou poskytnuty informace a kontakty na organizace, které by mohly odpovídající službu nabídnout.

 

11. Smlouva

Před započetím poskytování služby podepíše poskytovatel se zájemcem o službu „Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby“ a zájemce se stává klientem. Smlouva upřesňuje úkony jako předmět Smlouvy, účel Smlouvy, rozsah poskytování sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, ujednání o dodržování Pravidel, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, dobu platnosti Smlouvy a závěrečná ustanovení. Pokud si klient přeje změnu využívání služby, je podepsán dodatek ke smlouvě na základě Žádosti o rozšíření služby. Přání o změně lze nahlásit zaměstnanci, nebo využít uvedených kontaktů. Informace v oblasti GDPR jsou součástí Žádosti.

 

12. Práva klienta

 

Pečovatelská služba respektuje práva klientů.

Listina základních práv a svobod zaručuje práva všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství.

 

Především je pro nás důležité vaše právo na ochranu soukromí. Zaměstnanec je u klienta doma jen „na návštěvě“ a svou práci a chování přizpůsobuje potřebám a zásadám klienta. Především úkony týkající se osobní hygieny provádí pracovník tak, aby to nebylo klientovi nepříjemné.

 

Právo na ochranu osobních údajů: Klient může poskytovateli sdělit některé další údaje ve formě nepovinného údaje

 

Právo na důstojné zacházení: Samozřejmostí je vykání a jednání s klientem s úctou. Je nepřípustné jakékoliv chování ze strany pracovníků poskytovatele, které by nebylo důstojné.

 

Právo na svobodné rozhodování: Poskytovatel se snaží vycházet vstříc zvyklostem a potřebám klienta a to i v případě, kdy se neshodují s názorem poskytovatele. Nikdo ze strany poskytovatele nemá právo klienta přesvědčovat a nutit do něčeho, co on sám nechce.

 

Právo na ochranu osobních údajů: Poskytovatel pro svou evidenci a identifikaci klientů shromažďuje osobní údaje jako jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, rodinný stav za účelem evidence žádosti k přijetí, ověření splnění cílové skupiny a za účelem zpracování Smlouvy o poskytnutí sociální služby a založení administrativní a sociální složky klienta.

Klient může Poskytovateli sdělit některé další údaje, které mohou být podstatné pro kvalitu a bezpečnost poskytované služby, např. jméno a příjmení praktického lékaře, osoby blízké, zástupce nebo jiné kontaktní osoby, telefon klienta nebo jiných osob pro situace, kdy by klient neotvíral, nebo potřeboval pomoc s k vyrovnáním vzájemné pohledávky.

 

Poskytovatel má povinnost zájemci/klientovi vždy vysvětlit, k čemu dané údaje slouží a také popíše, jakým způsobem jsou chráněny před zneužitím. Klient má možnost kdykoliv požádat o nahlédnutí do osobní dokumentace zpracované v souvislosti s poskytováním služby.

 

Klient může poskytovateli sdělit některé další údaje ve formě nepovinného údaje.

Zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

A to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Správce zpracovává výše uvedené osobní údaje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Činí v souladu s článkem 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách www.pspisek.cz.

 

 

13. Zabezpečení přístupu do bytu klienta

a)         Kopie klíče je zhotovena na náklady klienta, pokud je potřeba zajistit pro poskytování služby vstup do domu, či bytu. Klient podepíše souhlas s tím, aby zaměstnanci měli k dispozici klíče od jeho domácnosti. Vždy po skončení poskytování služby jsou klíče uschovány v trezoru poskytovatele. Po ukončení smlouvy s poskytovatelem jsou klíče vráceny proti podpisu zpět klientovi, nebo zástupci.

b)        V případě, že klient nesdělí, že nebude přítomen a zaměstnanec pověřený výkonem sociální služby v domácnosti klienta se nedostane za klientem, nezdaří se kontakt osobní, ani telefonický, nebo přes sousedy, lékaře, nebo osoby blízké, bude povolána Policie ČR, která vyřeší vstup do domácnosti klienta.

c)         V případě vážné nevolnosti klienta za přítomnosti zaměstnance organizace pověřeného výkonem sociální služby si Poskytovatel vyhrazuje právo na posouzení situace a povolání RZ (rychlé záchranné služby) i přes odmítnutí klientem.

d)        Zaměstnanci v rámci vzdělávání si zvyšují svoji kvalifikaci, organizace svým zaměstnancům důvěřuje. Zaměstnanci vše, co je předáno klientem, pečlivě evidují proti podpisu.

V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi klientem a zaměstnancem je sepsána mimořádná událost a je řádně prošetřena.

 

14. Platba za poskytnuté služby

Platba za provedené úkony je splatná po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla služba poskytnuta na základě vyúčtování předloženého poskytovatelem. Vyúčtování provádí vedoucí okrsku po předložení výkazu vedeného zaměstnancem. U úkonů, které se provádí v domácnosti, klient stvrzuje provedení úkonu a časový rozsah svým podpisem. Poté je vystaven doklad o provedených úkonech a výše úhrady. Platba se hradí v hotovosti oproti předložené stvrzence nebo na fakturu převodem na účet organizace. 

 

Poskytovatel si vyhrazuje právo na kontrolu čistoty jídlonosiče. Pokud při úkonu dovoz nebo donáška oběda nebude jídlonosič klienta řádně umytý, Poskytovatel má právo vyřešit tuto situaci zapůjčením jídlonosiče a naúčtovat klientovi dle Úhrady za úkony pečovatelské služby provedené úkony a nevhodně umytý jídlonosič předložit klientovi.

 

Finanční hotovost

Pokud klient požaduje službu (např. nákup, vyzvednutí léků apod.), kde bude nutná úhrada v hotovosti, je potřeba poskytnout předpokládanou finanční hotovost předem. Následně bude provedeno vyúčtování. Platba na nákup stravenek je vybírána dopředu oproti vydané stvrzence.

 

15. Přihlašování a odhlašování obědů

Přihlásit a odhlásit oběd lze nejpozději den předem u zaměstnance, nebo telefonicky na Městském středisku sociálních služeb v pracovní dny do 13. 00 hod. Obědy v sobotu a v neděli se odhlašují do čtvrtka do 13:00 hod.

 

16. Kdo může podávat stížnost, návrh, připomínku a lhůta pro vyřízení

Klient má právo vyjádřit se ke kvalitě nebo způsobu poskytování služby. Své připomínky, stížnosti může sdělit:

 

 1. Zaměstnanci v průběhu poskytování služby.
 2. Osobně či telefonicky v pracovní době v pondělí až pátek od 6,30 do 15.00 hodin na uvedených kontaktech Městského střediska sociálních služeb.
 3. Písemně na adresu Městského střediska sociálních služeb.
 4. Anonymně, kdy stěžovatel má k dispozici schránku na stížnosti, která jsou umístěna v dolní vstupní hale na Okrsku II, nábřeží 1. máje 2142, dále hned po vstupu do vestibulu DPS Topělecká a po vstupu do DPS, Mírové náměstí 2272 na Okrsku I je schránka na běžnou poštu zároveň schránkou na anonymní stížnosti.

 

Oprávněnou osobou k vyřizování stížností je ředitelka organizace, pokud se stížnost týká její osoby, vyřizuje ji nadřízený orgán - zřizovatel. Ředitelka organizace může pověřit vyřízením jinou osobu.

 

Stížnost je vyřizována:

 

 • ústní neprodleně nejdéle do jednoho týdne
 • písemná do dvou týdnů

 

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal, nebyla řádně vyřízena, může podat žádost o přešetření vyřízení stížnosti nebo podat stížnost na vyřizování stížnosti zřizovateli, tj. městu Písek nebo jiné, nezávislé instituci.

 

 

 

17. Zřizovatel

 

 • Město Písek, vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Michaela Baslerová, Budovcova 207, 39701 Písek

Tel: 382 300 810

 

 • Město Písek,

starostka Mgr. Eva Vanžurová

             Velké náměstí 114/3, 39701 Písek

Tel: 382 330 208

 

 • Město Písek, rada města

kancelář úřadu

Velké náměstí 114, 39701 Písek

Tel: 382 330 245

 

18. Nezávislé orgány

 

 • Kancelář Veřejného ochránce práv

Údolní 39, 602 00 Brno

Tel: 542 542 111

 

 • Český helsinský výbor

Štefánkova 21 Praha 5 Smíchov

Tel: 220 515 188

 

 • Pro případ sporu, žaloby  

Okresní soud, Velké náměstí 121, 397 01 Písek,

Tel: 382 731 111                                                                                  

 

 

 

 
23.06.2017 publikoval: Správce