Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Popis realizace služby

 

 

Popis realizace služby - Pečovatelská služba

Od 01. 01. 2020

 

Pečovatelská služba je poskytována v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb. Každý zájemce je seznámen s existencí relevantních dokumentů a na požádání jsou mu předloženy k přečtení.

 1. Poskytovatel

Městské středisko sociálních služeb je příspěvkovou organizací, zřizovatel město Písek.

 

 1. Registrace

Pečovatelská služba je registrována podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Úhrady za služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

 

 1. Webové stránky:  http://www.pspisek.cz/

Na webových stránkách jsou k dispozici dokumenty týkající se poskytování sociální služby, Pravidla, Ceník, informace, jídelníčky a výroční zprávy.

 1. Poslání služby

Poskytovat a zajišťovat klientům podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve vlastním sociálním prostředí, zachovat si tak soukromí, navyklý způsob života a společenské zázemí.

Poskytovat pravidelnou pomoc, podporu a péči, ve spolupráci s rodinou, podle aktuální potřeby a zároveň minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě.

 

 1. Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři nebo osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením, osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, s trvalým pobytem na území města Písku a fakticky žijícím na území města Písku.

Výjimku může učinit v individuálních případech vhodných zvláštního zřetele statutární zástupce organizace.

 1. Věková struktura
 • mladí dospělí             (19 – 26 let)
 • dospělí                        (27 – 64 let)
 • mladší senioři             (65 – 80 let)
 • starší senioři               (nad 80 let)

 

 1. Forma poskytování
 • Terénní
 • Ambulantní

 

 

8. Zásady poskytování služby

 

Sociální služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociální služby žadatelem.

Zaměstnanci jsou seznámeni a podepisují Etický kodex.

 

 1. ochrana osobních údajů klientů a zachování mlčenlivosti
 2. individuální přístup v souladu s přáním a rozhodnutím klienta
 3. dodržování práv a respektování osobnosti a soukromí klienta
 4. rovný přístup ke všem klientům
 5. profesionální poskytování služby

 

 1. Kapacita pečovatelské služby – terénní forma

 

Pondělí – pátek06:30 – 15:0010 klientů v jeden okamžik

Pondělí – pátek15:00 – 20:001 klient v jeden okamžik

Pondělí – čtvrtek22:00 – 06:001 klient v jeden okamžik

Sobota, Neděle, svátky           06:30 – 15:00                2 klienti v jeden okamžik

 

Kapacita pečovatelské služby – ambulantní forma

 •  

 

 •  

 

 1. Komu není služba určena
 • Osobám vyžadujícím provádění odborných ošetřovatelských úkonů
 • Osobám trvale upoutaným na lůžko, kde nespolupracují rodinní příslušníci
 • Osobám, které nepotřebují ke zvládání běžných úkonů a dovedností pomoc druhé osoby
 • Osobám žijícím v takovém sociálním prostředí, které by mohlo zaměstnance jakýmkoliv způsobem ohrozit na zdraví, v případě, že klient nebo osoby blízké nespolupracují a odmítají řešení zdraví ohrožujícího prostředí.

 

 1. Podmínky pro zahájení poskytování služby
 • Splnění cílové skupiny.
 • Trvalý pobyt na území města Písku a fakticky žijící na území města Písku i v části města Hradiště a spádových obcích Smrkovice, Semice, Nový Dvůr, Dobešice, Purkratice.
 • Aktivní spolupráce při tvorbě, realizaci a hodnocení osobních cílů v individuálním plánu.

 

12. Základní činnosti         

a)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c)   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d)   pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

 

Poskytujeme základní sociální poradenství, které je bezplatné.

Dále poskytujeme fakultativní činnosti. Ceník je přílohou Smlouvy o poskytnutí služby.

 

    13. Místní a časová dostupnost služby

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní, nábřeží 1. máje 2142, Písek.

Terénní                                                                                  Ambulantní

pondělí           6:30 – 20:00   22:00 – 6:00                            úterý              8:00 – 12:00

úterý              6:30 – 20:00   22:00 – 6:00                            středa             8:00 – 12:00

středa             6:30 – 20:00   22:00 – 6:00               

čtvrtek            6:30 – 20:00   22:00 – 6:00               

pátek              6:30 – 20:00               

 

sobota, neděle, svátky          6:30 – 15:00

 

14. Jednání se zájemcem o službu       

Čas, četnost a rozsah služby je sjednáno se zájemcem o službu dle jeho aktuálních potřeb v rámci provozní doby sociální služby.

V případě, že zájemce nesplňuje cílovou skupinu, nebo služba neodpovídá potřebám zájemce, nebo zájemce požaduje jiný druh služby, nebo je naplněna kapacita služby, jsou poskytnuty informace a kontakty na organizace, které by mohly odpovídající službu nabídnout.

15. Smlouva

Před započetím poskytování služby podepíše poskytovatel se zájemcem o službu „Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby“ a zájemce se stává klientem. Pokud si klient přeje změnu využívání služby, je podepsán dodatek ke smlouvě na základě Žádosti o rozšíření služby.

 

V případě, že pro některý sjednaný den Klient poskytnutí služby nepožaduje, oznámí tuto skutečnost den předem Poskytovateli.

 

Písek 01. 01. 2020

 
01.01.2020 publikoval: Správce