Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Ubytovací řád

Ubytovací řád

Noclehárna

Příloha č. 1 Provozního řádu

Platné od   01. 01. 2019

Ubytovací řád noclehárny obsahuje základní pravidla pro poskytování sociální služby osobám ohroženým sociálním vyloučením. Klient si je vědom, že z ubytovacího řádu pro něho plynou

práva a povinnosti.

 

Poskytovatel

Městské středisko sociálních služeb, příspěvková organizace, zřizovatel město Písek

 

Místo poskytování

Sociální služba je poskytována v objektu v ulici Sedláčkova č.p. 450, 397 01 Písek.

 

Registrace

Noclehárna je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Sociální služba je poskytována dle § 63 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Webové stránky: http: http://www.pspisek.cz/

Na webových stránkách jsou k dispozici dokumenty týkající se poskytování sociální služby, výroční zprávy, Ubytovací řád, Úhrady za úkony, aktuality.

 

Kontakty:

Bc. Marcela Průšová                                                 Bc. Lenka Pekárková DiS.

Ředitelka organizace                                                Vedoucí sociálních služeb a Okrsku II.

nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek                              nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek

                                                                                                                                             

Tel: 382 214 245                                                        Tel: 382 213 974, 721 400 030

e-mail: marcela.prusova.dps@centrum.cz               e-mail: lenka.pekarkova@pspisek.cz

 

Ing. Marie Bártová                                                    Mgr. Libor Sechovec

Vedoucí okrsku I                                                       Sociální pracovník

Mírové nám. 2272, 397 01  Písek                              Sedláčkova ulice, č. 450, 397 01 Písek

 

Tel. 382 215 296, 602 471 476                                   Tel: 382 213 974

e-mail: bartova@pspisek.cz                                      e-mail: libor.sechovec@pspisek.cz

 

1. Poslání služby

Poskytnout nocleh a zázemí hygieny osobám bez přístřeší, motivovat je a podporovat při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 

2. Cílová skupina

 • Osoby bez přístřeší.
 • Osoby s trvalým pobytem, nebo osoby momentálně se vyskytující na území města Písku.
 • Osoby, které předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), popř. náhradní doklad, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny.
 • Osoby, které uhradí v hotovosti stanovený poplatek za poskytnutí sociální služby, tj. 30,- Kč za přenocování.
 • Osoby, které souhlasí s Ubytovacím řádem a budou ho dodržovat.
 • Osoba pohybující se na invalidním vozíku schopna sebeobsluhy, nebo osoba se zdravotním postižením po fyzické stránce, která není schopna po schodišti vystoupat do 1. patra budovy a je schopna sebeobsluhy.
 • Osoby, které jsou schopny samostatně vykonávat péči o vlastní osobu, nebo spolupracovat při poskytované pomoci při osobní hygieně.

 

3. Komu není služba určena

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
 • Osobám trpícím infekčním onemocněním.
 • Osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost.
 • Osobám, které jeví viditelné známky opilosti nebo užití toxických, omamných či psychotropních látek.
 • Osobám, které nejsou schopny samostatně vykonávat péči o vlastní osobu, nebo spolupracovat při poskytované pomoci při osobní hygieně.
 • Osobám, které vykazují známky agresivního chování.
 • Osobám, které nesplňují cílovou skupinu.
 • Osobám, které žádají službu, kterou poskytovatel neposkytuje.
 • Osobám, které žádají v momentě naplnění kapacity.
 • Osobám, které opakovaně porušují Ubytovací řád.
 • Osobám, které nejsou soběstačné při osobní hygieně.

 

4. Věková struktura

 • 18 – nad 80 let

 

5. Forma poskytování

 • Ambulantní

 

6. Kapacita

Kapacita noclehárny je osm lůžek v 1. patře a jedno lůžko v přízemí pro osobu pohybující se na invalidním vozíku schopnou sebeobsluhy, nebo osobu se zdravotním postižením po fyzické stránce, která není schopna po schodišti vystoupat do 1. patra budovy a je schopna sebeobsluhy.

 

7. Základní činnosti

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,

2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,

 

b) poskytnutí přenocování:

1. přenocování,

2. úklid, výměna ložního prádla.

 

Poskytovány jsou také služby fakultativní povahy (nadstandardní). Úhrady za úkony jednotlivých služeb jsou vyvěšeny na nástěnce.

 

Zájemci je poskytnuta služba přenocování a základních podmínek pro přípravu stravy z vlastního doneseného jídla. 

 

8. Místní dostupnost služby

Služba je poskytována osobám bez přístřeší v Sedláčkově ulici, čp. 450, 397 01 Písek.

Tento objekt je zčásti bezbariérový. Noclehárna se nachází v 1. patře pro osm klientů a v přízemí budovy pro jednu osobu pohybující na invalidním vozíku schopnou sebeobsluhy, nebo osobu se zdravotním postižením po fyzické stránce, která není schopna po schodišti vystoupat do 1. patra budovy a je schopna sebeobsluhy.

 

Úhrada přenocování za jednu noc činí Kč 30,-. Platba je vybírána předem.

Žadatel má možnost vyprání osobního prádla.

 

9. Časová dostupnost služby

 

 • Pondělí – neděle    18:00 hod. – 6:00 hod.

 

 • Příjem klienta                                                do 20:00 hod.
 • Noční klid                                                      od 22:00 hod.

 

10. Podmínky pro zahájení

 • Dle Ubytovacího řádu

 

11. Jednání se zájemcem o službu

Zájemce sdělí osobní údaje nebo předloží osobní doklad, je seznámen s Ubytovacím řádem. Ubytovací řád je vnitřním pravidlem noclehárny, které musí každý klient dodržovat. Porušení Ubytovacího řádu může být, dle závažnosti porušení, důvodem k přerušení poskytování nebo ukončení sociální služby.

 

Zájemce uhradí Kč 30,- za přenocování, provede celkovou očistu na koupelně, vyzvedne si čisté lůžkoviny a povleče si lůžko.

 

V prostoru určeném pro přípravu stravy je možnost z donesených potravin zhotovit jídlo a nápoje.

 

 

12. Vyřizování stížností

Stížnosti jsou přijímány okamžitě a jsou vyřizovány v souladu se Standardy kvality.

 

 

13. Úhrada za poskytnutí sociální služby

 • Kč 30,- za poskytnutí noclehu.
 • Úhrady za úkony noclehárny jsou vyvěšeny na nástěnce na hlavní chodbě.
 • Úhrada se provede v hotovosti před zahájením poskytování sociální služby.
 • Ostatní úhrady jsou uvedeny v dokumentu Úhrady za úkony noclehárny.

14. Fakultativní služby

Praní a sušení osobního prádla

Úschova osobních dokladů a finanční hotovosti v trezoru

Telefonování na žádost klienta (do 2 min.)

 

 

15. Dohoda

Před započetím poskytování služby podepíše poskytovatel se zájemcem o službu ,,Dohodu o poskytnutí přenocování“ na období vždy do 31. 12. stávajícího kalendářního roku, zájemce se stává klientem.

 

16. Práva klienta

 • Pobývat ve vyhrazených a pro sociální službu noclehárny určených prostorách.
 • Základní sociální poradenství.
 • Podat si stížnost na kvalitu a způsob poskytování sociální služby ústně, nebo písemně. Stížnost lze předat komukoliv dle vlastního uvážení. Stížnost lze podat také anonymně do Schránky na stížnosti.
 • Přístup k informacím – jsou vyvěšené na nástěnce hlavní chodby 1. patra v prostoru pro imobilní osobu.

 

17. Povinnosti klienta

 • Prokázat totožnost, dostavit se do 20:00 hod. podepsat knihu ubytovaných.
 • Seznámit se s Ubytovacím řádem, stvrdit seznámení podpisem a uhradit za nocleh.
 • Zaplatit řádně a včas za využívané sociální služby.
 • Dodržovat Ubytovací řád, pravidla občanského soužití a respektovat pokyny pracovníků noclehárny.
 • Dbát na osobní hygienu a mít v čistotě osobní věci.
 • Udržovat čistotu ve všech přístupných prostorách.
 • Umožnit personálu prohlídku osobních věcí a zavazadel, souhlasit s uložením do skladu osobních věcí na chodbě při vstupu do noclehárny.
 • Dodržovat stanovené Požární poplachové směrnice.
 • Nepoužívat vlastní elektrospotřebiče.
 • Nepoužívat v prostoru noclehárny otevřený oheň.
 • Kouřit pouze ve vyhrazeném prostoru na dvoře noclehárny.
 • Oznámit infekční onemocnění a podezření ze závažného onemocnění.
 • Zpřístupnit kdykoliv užívaný prostor pracovníkovi noclehárny.
 • Nevnášet do objektu noclehárny nežádoucí předměty a látky, například alkohol, drogy, zbraně, výbušniny, atd.
 • Být plně odpovědným za škody, které způsobí a uhradit v plné výši.
 • Respektovat zákaz pobytu a pohybu jakýchkoliv zvířat.
 • Aktivně spolupracovat na sestavení individuálního plánu a plnění stanoveného cíle.
 • Dodržovat noční klid stanovený Ubytovacím řádem.
 • Po ukončení ubytování odevzdat prádlo poskytnuté noclehárnou.
 • Odnést si s sebou své osobní věci, v době uzavření noclehárny poskytovatel neručí za věci klientů ponechané v prostorách noclehárny.

 

18. Porušení Ubytovacího řádu       

Porušení Ubytovacího řádu projedná s klientem službu konající pracovník ihned, nebo sociální pracovník. V případě závažného, opakovaného a úmyslného porušení Ubytovacího řádu je klient seznámen s možností okamžitého ukončení poskytování sociální služby.

Pokud klient ani po tomto upozornění nedodržuje Ubytovací řád, službu konající pracovník, nebo sociální pracovník klientovi ústně sdělí okamžité ukončení poskytování sociální služby.

Hrubé porušení Ubytovacího řádu:

 • donášení nebo přechovávání věcí v noclehárně nedovolených,
 • úmyslné poškození nebo ničení majetku poskytovatele,
 • slovní napadení pracovníka noclehárny,
 • odmítnutí kontroly v případě podezření na porušení Ubytovacího řádu,
 • uvedení nepravdivých údajů při žádosti o poskytnutí služby,
 • agresivní chování a slovní napadání klientů noclehárny,
 • dožadování se vstupu do noclehárny pod vlivem alkoholu, drog a jiných návykových a omamných látek,
 • úmyslná trestná činnost.

Porušení Ubytovacího řádu obzvláště hrubým způsobem:

 • ohrožení svým jednáním a chováním život a zdraví jiné osoby, např. fyzický útok na zaměstnance, na klienta,
 • prokazatelné usvědčení z krádeže
 • prokazatelné opakované užívání alkoholu nebo drog v objektu noclehárny.

Porušení Ubytovacího řádu projedná s klientem vedoucí noclehárny společně s vedoucí sociálních služeb a zpracují zápis do formuláře ,,Mimořádná událost“.

Každé porušení Ubytovacího řádu je posuzováno individuálně, je zhodnocena míra nedodržení Ubytovacího řádu ze strany klienta, je přihlíženo na dopady nedodržení Ubytovacího řádu ve vztahu k ostatním klientům a pracovníkům noclehárny, je posuzováno, zda došlo k opakovanému porušení, dále četnost porušení, zda došlo u klienta k prvému porušení Ubytovacího řádu a okolnosti související s danou situací, kdy došlo k porušení Ubytovacího řádu.

Na základě projednání porušení Ubytovacího řádu jsou vedoucím noclehárny a vedoucí sociálních služeb navržena mimořádná opatření a následně předložena k projednání a ke schválení ředitelce organizace.

Ředitelka organizace může individuálně stanovit a upravit stupeň mimořádného opatření jednotlivým klientům odpovídajícím způsobem, jiným časovým rozsahem zákazu užívání sociální služby.

 

Mimořádné opatření formou přerušení užívání sociální služby noclehárna v délce:

 • 10 dnů
 • 1 měsíc
 • 3 měsíce
 • 6 měsíců

  19. Ukončení poskytnutí sociální služby

 • Poskytování sociální služby končí hodinou odchodu ze zařízení, tj. nejpozději v 06:00 hodin.
 • V případě hrubého porušení Ubytovacího řádu a porušení obzvláště hrubým způsobem uvedeného v bodě 11. Ubytovacího řádu.
 • V případě, že by žadatel o sociální službu svým jednáním a chováním mohl způsobit ohrožení života a zdraví klientů a personálu noclehárny, projednání pohovorem nebude dostačující, bude tísňovým voláním požádána o pomoc Policie ČR.

 

Písek  01. 01. 2019                                       

 

Bc. Marcela Průšová

                                                                                                          Ředitelka organizace

 

 

 

                                                                                                          …………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubytovací řád ve formátu PDF je možné stáhnout ZDE

 

 
23.06.2017 publikoval: Správce