Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Pravidla noclehárny

Platné od   01. 06. 2019

 

Pravidla noclehárny obsahují základní pravidla pro poskytování sociální služby osobám ohroženým sociálním vyloučením. Klient si je vědom, že z Pravidel noclehárny pro něho plynou

práva a povinnosti.

 

Poskytovatel

Městské středisko sociálních služeb, příspěvková organizace, zřizovatel město Písek

 

Webové stránky: http: http://www.pspisek.cz/

Na webových stránkách jsou k dispozici dokumenty týkající se poskytování sociální služby, výroční zprávy, Pravidla noclehárny, Úhrady za úkony, aktuality.

 

 

Kontakty:

 

Bc. Marcela Průšová                                                Bc. Lenka Pekárková DiS.

Ředitelka organizace                                                Vedoucí sociálních služeb a Okrsku  I. + II.

nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek                              nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek

 

Tel: 382 214 245                                                        Tel: 382 213 974, 721 400 030

e-mail: marcela.prusova.dps@centrum.cz               e-mail: lenka.pekarkova@pspisek.cz

 

Ing. Marie Bártová                                                   Bc. Jaroslava Parašínová, DiS.

Ekonom, zástupce ředitelky                                                Sociální pracovník

nábřeží 1. máje 2142, 397 01  Písek                          Sedláčkova ulice č. 450, 397 01 Písek

 

Tel. 382 215 296, 602 471 476                                   Tel: 384 972 151, 734 693 478

e-mail: bartova@pspisek.cz                                      e-mail: parasinova@pspisek.cz

 

                                               Mgr. Alena Lípová

                                               Sociální pracovník

                                              

Tel: 382 213 974, 731 140 810

                                               e-mail: lipova@pspisek.cz

 

 

1. Registrace

Noclehárna je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Sociální služba je poskytována dle § 63 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

2. Místo poskytování

Sociální služba je poskytována v objektu v ulici Sedláčkova č.p. 450, 397 01 Písek.

 

3. Poslání služby

Poskytnout přenocování a zázemí hygieny osobám bez přístřeší, motivovat je a podporovat při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 

4. Cílová skupina

 • Osoby bez přístřeší.
 • Osoby s trvalým pobytem, nebo osoby momentálně se vyskytující na území města Písku.
 • Osoby, které sdělí osobní údaje, nebo předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), popř. náhradní doklad, průkaz zdravotní pojišťovny.
 • Osoby, které uhradí v hotovosti stanovený poplatek za poskytnutí sociální služby, tj. 30,- Kč za přenocování.
 • Osoby, které souhlasí s Pravidly noclehárny a budou je dodržovat.
 • Osoba pohybující se na invalidním vozíku schopna sebeobsluhy, nebo osoba se zdravotním postižením po fyzické stránce, která není schopna po schodišti vystoupat do 1. patra budovy a je schopna sebeobsluhy.
 • Osoby, které jsou schopny samostatně vykonávat péči o vlastní osobu, nebo spolupracovat při poskytované pomoci při osobní hygieně.

 

5. Komu není služba určena

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
 • Osobám trpícím infekčním onemocněním.
 • Osobám, kteří jsou nositelé parazitů.
 • Osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost.
 • Osobám, které jeví viditelné známky opilosti nebo užití toxických, omamných či psychotropních látek.
 • Osobám, které nejsou schopny samostatně vykonávat péči o vlastní osobu, nebo spolupracovat při poskytované pomoci při osobní hygieně.
 • Osobám, které vykazují známky agresivního chování.
 • Osobám, které nesplňují cílovou skupinu.
 • Osobám, které žádají službu, kterou poskytovatel neposkytuje.
 • Osobám, které žádají v momentě naplnění kapacity.
 • Osobám, které opakovaně porušují Pravidla noclehárny.
 • Osobám, které nejsou soběstačné při osobní hygieně.

 

6. Věková struktura

 • 18 – nad 80 let

 

7. Forma poskytování

 • Ambulantní

 

 

8. Kapacita

Kapacita noclehárny je osm lůžek v 1. patře a jedno lůžko v přízemí pro osobu pohybující se na invalidním vozíku schopnou sebeobsluhy.

 

Prostor noclehárny v přízemí může být obsazen osobou se zdravotním postižením po fyzické stránce, která není schopna po schodišti vystoupat do 1. patra budovy a je schopna sebeobsluhy, ale pouze v případě, že do 20:00 hod. nepožádá o přenocování osoba na invalidním vozíku. V opačném případě má osoba na invalidním vozíku přednost.

 

9. Základní činnosti dle zákona č. 108/2016 Sb., o sociálních službách

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,

2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,

 

b) poskytnutí přenocování:

1. přenocování,

2. úklid, výměna ložního prádla.

 

Úhrada přenocování za jednu noc činí Kč 30,-. Platba je vybírána předem.

 

10. Fakultativní služby

Poskytovány jsou také služby fakultativní povahy (nadstandardní).

Úhrady za úkony jednotlivých služeb jsou vyvěšeny na nástěnce.

Praní a sušení osobního prádla

Úschova osobních dokladů a finanční hotovosti v trezoru

Telefonování na žádost klienta (do 2 min.)

 

Žadatel má možnost vyprání osobního prádla.

V prostoru určeném pro přípravu stravy je možnost z vlastních potravin si zhotovit jídlo a nápoje.

 

11. Místní dostupnost služby

Služba je poskytována osobám bez přístřeší v Sedláčkově ulici, čp. 450, 397 01 Písek.

Tento objekt je zčásti bezbariérový. Noclehárna se nachází v 1. patře pro osm klientů a v přízemí budovy pro jednu osobu

 

12. Časová dostupnost služby

 

 • Pondělí – neděle    18:00 hod. – 6:00 hod.
 • Příjem klienta                                                do 20:00 hod.
 • Noční klid                                                       od 22:00 hod.
 • Ukončení služby                                                   6:00 hod.

 

13. Podmínky pro zahájení

 • Dle Pravidel noclehárny

 

14. Jednání se zájemcem o službu

 • Zájemce sdělí osobní údaje nebo předloží osobní doklad, je seznámen s Pravidly noclehárny.

 

 • Osobním pohovorem je zjišťována nepříznivá sociální situace žadatele, cíl žadatele je splněn poskytnutím sociální služby v rámci základních úkonů a další spolupráce na sestavení individuálního plánu je nabídnuta v rámci sociální služby Nízkoprahového denního centra.

 

 • Zájemce je upozorněn na skutečnost, že není žádná tolerance přítomnosti alkoholu v krvi ani požívání alkoholu v prostorách sociální služby. Zájemce může být požádán, službu konajícím pracovníkem, o dobrovolné podrobení se zkoušky na přítomnost alkoholu a to fyzickou prohlídkou osobních věcí a použitím alkohol testeru v případě, že službu konající pracovník situaci vyhodnotí, že je třeba k této kontrole přistoupit.

 

 • Pokud zájemce kontrolu odmítne, bude se na něho pohlížet jako na osobu pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, nebo na osobu s přítomností alkoholu v osobních věcech.

 

 • Zájemce je informován, že pokud prokazatelným nebo jinak doložitelným či zjistitelným způsobem bude projevovat známky sebepoškozování nebo úkon sebepoškození hodlá vykonat nebo již dokonal, bude k němu přistupováno jako k osobě mimořádně nebezpečné sobě i svému okolí.

 

 • Z důvodu zajištění ochrany bezpečnosti a zdraví  klientů a zaměstnanců nebude výše uvedené osobě poskytnuta žádná forma sociální služby a aktuální poskytování sociální služby bude okamžitě ukončeno.

 

 • Pravidla noclehárny jsou vnitřními pravidly noclehárny, které musí každý klient dodržovat. Porušení Pravidel noclehárny může být, dle závažnosti porušení, důvodem k přerušení poskytování nebo ukončení sociální služby.

 

 • Aktualizace Pravidel noclehárny bude vždy k datu platnosti vyvěšena na nástěnce Noclehárny a Nízkoprahového denního centra.

 

 • Zájemce uhradí Kč 30,- za přenocování, provede celkovou očistu těla na koupelně, vyzvedne si čisté lůžkoviny a povleče si lůžko.

 

15. Vyřizování stížností

Stížnosti jsou přijímány okamžitě a jsou vyřizovány v souladu se Standardy kvality.

 

 

16. Úhrada za poskytnutí sociální služby

 • Kč 30,- za poskytnutí přenocování.
 • Úhrady za úkony noclehárny jsou vyvěšeny na nástěnce na hlavní chodbě.
 • Úhrada se provede v hotovosti před zahájením poskytování sociální služby.
 • Ostatní úhrady jsou uvedeny v dokumentu Úhrady za úkony noclehárny.

 

17. Dohoda

Před započetím poskytování služby podepíše poskytovatel se zájemcem o službu,  ,,Dohodu o poskytnutí přenocování“ na období vždy do 31. 12. stávajícího kalendářního roku, zájemce se stává klientem.

 

18. Práva klienta

 • Pobývat ve vyhrazených a pro sociální službu noclehárny určených prostorách.
 • Základní sociální poradenství.
 • Podat si stížnost na kvalitu a způsob poskytování sociální služby ústně, nebo písemně. Stížnost lze předat komukoliv dle vlastního uvážení. Stížnost lze podat také anonymně do Schránky na stížnosti.
 • Přístup k informacím – jsou vyvěšené na nástěnce hlavní chodby 1. patra a v přízemí v prostoru noclehárny.

 

19. Povinnosti klienta

 • Prokázat totožnost, dostavit se do 20:00 hod.
 • Podepsat se na formulář, ,,Evidence přenocování“.
 • Seznámit se s Pravidly noclehárny, stvrdit seznámení podpisem a uhradit za nocleh.
 • Zaplatit řádně a včas za využívané sociální služby.
 • Dodržovat Pravidla noclehárny, pravidla občanského soužití a respektovat pokyny pracovníků noclehárny.
 • Dbát na osobní hygienu a mít v čistotě osobní věci.
 • Udržovat čistotu ve všech přístupných prostorách.
 • Umožnit personálu prohlídku osobních věcí a zavazadel, souhlasit s uložením do skladu osobních věcí na chodbě při vstupu do noclehárny.
 • Dodržovat stanovené Požární poplachové směrnice.
 • Nepoužívat vlastní elektrospotřebiče.
 • Nepoužívat v prostoru noclehárny otevřený oheň.
 • Kouřit pouze ve vyhrazeném prostoru na dvoře noclehárny.
 • Oznámit infekční onemocnění a podezření ze závažného onemocnění.
 • Zpřístupnit kdykoliv užívaný prostor pracovníkovi noclehárny.
 • Nevnášet do objektu noclehárny nežádoucí předměty a látky, například alkohol, drogy, zbraně, výbušniny, atd.
 • Být plně odpovědným za škody, které způsobí a uhradit v plné výši.
 • Respektovat zákaz pobytu a pohybu jakýchkoliv zvířat.
 • Dodržovat noční klid stanovený Pravidly noclehárny.
 • Po ukončení přenocování svléknout lůžkoviny, dát do přepravky a předat službu konajícímu pracovníkovi noclehárny.
 • Odnést si s sebou své osobní věci. V době uzavření noclehárny poskytovatel neručí za věci klientů ponechané v prostorách noclehárny, které budou následně zlikvidovány jako odpad.

 

20. Porušení Pravidel noclehárny   

Porušení Pravidel noclehárny projedná s klientem službu konající pracovník ihned, zapíše Mimořádnou událost a následně předá sociálnímu pracovníkovi.

Sociální pracovník navrhne opatření, které předloží vedoucí sociálních služeb a ředitelce organizace a následně projedná porušení Pravidel noclehárny s klientem.

Každé porušení Pravidel noclehárny je posuzováno individuálně, je zhodnocena míra nedodržení Pravidel noclehárny ze strany klienta, je přihlíženo na dopady nedodržení Pravidel noclehárny ve vztahu k ostatním klientům a pracovníkům noclehárny, je posuzováno, zda došlo k opakovanému porušení, dále četnost porušení, zda došlo u klienta k prvému porušení Pravidel noclehárny a okolnosti související s danou situací.

V případě závažného, opakovaného a úmyslného porušení Pravidel noclehárny je klient seznámen s možností okamžitého ukončení poskytování sociální služby.

Pokud klient ani po tomto upozornění nedodržuje Pravidla noclehárny, sociální pracovník projedná s klientem okamžité ukončení poskytování sociální služby.

Mimořádné opatření formou přerušení užívání sociální služby noclehárna v délce:

 • 5 dnů
 • 10 dnů
 • 1 měsíc
 • 3 měsíce
 • 6 měsíců

Ředitelka organizace může individuálně stanovit a upravit stupeň mimořádného opatření jednotlivým klientům odpovídajícím způsobem, jiným časovým rozsahem přerušení užívání sociální služby.

 

Hrubé porušení Ubytovacího řádu:

 • donášení nebo přechovávání věcí v noclehárně nedovolených,
 • úmyslné poškození nebo ničení majetku poskytovatele,
 • slovní napadení pracovníka noclehárny,
 • odmítnutí kontroly v případě podezření na porušení Ubytovacího řádu,
 • uvedení nepravdivých údajů při žádosti o poskytnutí služby,
 • dožadování se vstupu do noclehárny pod vlivem alkoholu, drog a jiných návykových a omamných látek,
 • úmyslná trestná činnost.

Porušení Pravidel noclehárny obzvláště hrubým způsobem:

 • ohrožení svým jednáním a chováním život a zdraví jiné osoby, např. fyzický útok na zaměstnance, na klienta,
 • prokazatelné usvědčení z krádeže
 • prokazatelné opakované užívání alkoholu nebo drog v objektu noclehárny
 • nevhodné chování a slovní napadání klientů
 • nevhodné chování a slovní napadání personálu

 

21. Ukončení poskytnutí sociální služby

 • V případě hrubého porušení a porušení obzvláště hrubým způsobem Pravidel noclehárny.

 

 • V případě, že by nastala situace, kdy by žadatel o sociální službu svým jednáním a chováním mohl způsobit ohrožení života a zdraví klientů a personálu noclehárny, projednání pohovorem nebylo dostačující a tísňovým voláním je požádána o pomoc Policie ČR.

 

 • V případě, kdy je osoba nebezpečná sobě i svému okolí.

 

 

Písek  01. 06. 2019                                       

 

Bc. Jaroslava Parašínová, DiS.          Bc. Lenka Pekárková DiS.      Bc. Marcela Průšová

Sociální pracovník                            Ved. sociálních služeb           Ředitelka organizace

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

___________________________________________________________________________

         Podpis                                                    Podpis                                            Podpis

 
23.06.2017 publikoval: Správce