Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Pravidla noclehárny

Pravidla

Noclehárna

Platné od   01. 07. 2020

Pravidla noclehárny obsahují základní pravidla pro poskytování sociální služby osobám ohroženým sociálním vyloučením. Klient si je vědom, že z Pravidel noclehárny pro něho plynou

práva a povinnosti.

 

Poskytovatel

Městské středisko sociálních služeb, příspěvková organizace, zřizovatel město Písek

 

Webové stránky:  http://www.pspisek.cz/

Na webových stránkách jsou k dispozici dokumenty týkající se poskytování sociální služby.

 

1. Registrace

Noclehárna je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Sociální služba je poskytována dle § 63 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

2. Místo poskytování

Sociální služba je poskytována v objektu v ulici Sedláčkova č.p. 450, 397 01 Písek.

3. Poslání služby

Poskytnout přenocování a zázemí hygieny osobám bez přístřeší, motivovat je a podporovat při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 

 

4. Cílová skupina

 • Osoby bez přístřeší.
 • Osoby s trvalým pobytem, nebo osoby momentálně se vyskytující na území města Písku.
 • Osoby, které uhradí v hotovosti stanovený poplatek za poskytnutí sociální služby, tj. 30,- Kč za přenocování.
 • Osoby, které souhlasí s Pravidly noclehárny a budou je dodržovat.
 • Osoba pohybující se na invalidním vozíku schopna sebeobsluhy, nebo osoba se zdravotním postižením po fyzické stránce, která není schopna po schodišti vystoupat do 1. patra budovy a je schopna sebeobsluhy.
 • Osoby, které jsou schopny samostatně vykonávat péči o vlastní osobu, nebo spolupracovat při poskytované pomoci při osobní hygieně a budou hygienu vykonávat.

 

5. Komu není služba určena

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
 • Osobám trpícím infekčním onemocněním.
 • Osobám, kteří jsou nositelé parazitů.
 • Osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost.
 • Osobám, které jeví viditelné známky opilosti nebo užití toxických, omamných či psychotropních látek.
 • Osobám, které nejsou schopny samostatně vykonávat péči o vlastní osobu, nebo spolupracovat při poskytované pomoci při osobní hygieně.
 • Osobám, které vykazují známky negativního chování.
 • Osobám, které nesplňují cílovou skupinu.
 • Osobám, které žádají službu, kterou poskytovatel neposkytuje.
 • Osobám, které žádají v momentě naplnění kapacity služby.
 • Osobám, které opakovaně porušují Pravidla noclehárny.
 • Osobám, které nejsou soběstačné při osobní hygieně.

 

6. Věková struktura

 • 18 – nad 80 let

 

7. Forma poskytování

 • Ambulantní

 

8. Zásady poskytování služby

Sociální služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociální služby žadatelem.

Zaměstnanci jsou seznámeni a podepisují Etický kodex.

 1. ochrana osobních údajů klientů a zachování mlčenlivosti
 2. individuální přístup v souladu s přáním a rozhodnutím klienta
 3. dodržování práv a respektování osobnosti
 4. rovný přístup ke všem klientům
 5. profesionální poskytování služby

 

 

 

 

9. Kapacita

Kapacita noclehárny je osm lůžek v 1. patře a jedno lůžko v přízemí pro osobu pohybující se na invalidním vozíku schopnou sebeobsluhy.

 

Prostor noclehárny v přízemí může být obsazen osobou se zdravotním postižením po fyzické stránce, která není schopna po schodišti vystoupat do 1. patra budovy a je schopna sebeobsluhy, ale pouze v případě, že do 20:00 hod. nepožádá o přenocování osoba na invalidním vozíku. V opačném případě má osoba na invalidním vozíku přednost.

 

10. Základní činnosti dle zákona č. 108/2016 Sb., o sociálních službách

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,

2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,

 

b) poskytnutí přenocování:

1. přenocování,

2. úklid, výměna ložního prádla.

 

Úhrada přenocování za jednu noc činí Kč 30,-. Platba je vybírána předem.

 

11. Fakultativní činnosti

Poskytovány jsou také činnosti fakultativní povahy (nadstandardní).

Ceník je vyvěšen na nástěnce.

 

Praní a sušení osobního prádla

Úschova osobních dokladů a finanční hotovosti v trezoru

Telefonování na žádost klienta (do 2 min.)

 

Žadatel má možnost vyprání osobního prádla.

V prostoru určeném pro přípravu stravy je možnost z vlastních potravin si zhotovit jídlo a nápoje.

 

V rámci krizového šatníku lze poskytnout náhradní ošacení.

 

12. Místní dostupnost služby

Služba je poskytována osobám bez přístřeší v Sedláčkově ulici, čp. 450, 397 01 Písek.

Tento objekt je zčásti bezbariérový. Noclehárna se nachází v 1. patře pro osm klientů a v přízemí budovy pro jednu osobu

 

13. Časová dostupnost služby

 • Pondělí – neděle                                           18:00 hod. – 6:00 hod.
 • Příjem klienta                                                 od 18:00 do 20:00 hod.
 • Noční klid                                                       od 22:00 hod.
 • Ukončení služby                                             6:00 hod.

 

14. Podmínky pro zahájení

 • Dle Pravidel noclehárny

 

15. Jednání se zájemcem o službu

 • Zájemce sdělí osobní údaje nebo předloží jakýkoliv osobní doklad, je seznámen s Pravidly noclehárny a Ceníkem noclehárny.

 

 • Zájemce může službu využít anonymně.

 

 • Osobním pohovorem je zjišťována nepříznivá sociální situace žadatele, cíl žadatele je splněn poskytnutím sociální služby v rámci základních činností a další spolupráce na sestavení individuálního plánu je nabídnuta v rámci sociální služby Nízkoprahového denního centra.

 

 • Zájemce je upozorněn na skutečnost, že není žádná tolerance přítomnosti alkoholu v krvi, dále není dovoleno požívání alkoholu (taktéž omamných a psychotropních látek) v prostorách sociální služby či jejich vnášení. Zájemce může být požádán, službu konajícím pracovníkem, o dobrovolné podrobení se zkoušky na přítomnost alkoholu použitím alkohol testeru v případě, že službu konající pracovník situaci vyhodnotí, že je třeba k této kontrole přistoupit.

 

 • Pokud zájemce kontrolu odmítne, bude se na něho pohlížet jako na osobu pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, nebo na osobu s přítomností alkoholu v osobních věcech.

 

 • Zájemce je informován, že pokud prokazatelným nebo jinak doložitelným či zjistitelným způsobem bude projevovat známky sebepoškozování nebo úkon sebepoškození hodlá vykonat nebo již dokonal, bude k němu přistupováno jako k osobě mimořádně nebezpečné sobě i svému okolí.

 

 • Z důvodu zajištění ochrany bezpečnosti a zdraví  klientů a zaměstnanců nebude výše uvedené osobě poskytnuta žádná forma sociální služby a aktuální poskytování sociální služby bude okamžitě ukončeno.

 

 • Pravidla noclehárny jsou vnitřními pravidly noclehárny, které musí každý klient dodržovat. Porušení Pravidel noclehárny může být, dle závažnosti, důvodem k přerušení poskytování nebo ukončení sociální služby ze strany poskytovatele.
 • Aktualizace Pravidel noclehárny je vždy k datu platnosti vyvěšena na nástěnce noclehárny.

 

 • Zájemce uhradí Kč 30,- za přenocování, provede celkovou očistu těla na koupelně, vyzvedne si čisté lůžkoviny a povleče si lůžko.

 

16. Vyřizování stížností

Stížnosti jsou přijímány okamžitě a jsou vyřizovány v souladu se Standardy kvality.

 

 

17. Úhrada za poskytnutí sociální služby

 • Kč 30,- za poskytnutí přenocování.
 • Ceník noclehárny je vyvěšen na nástěnce na chodbě noclehárny.
 • Úhrada se provede v hotovosti před zahájením poskytování sociální služby.

 

 

18. Dohoda

Před započetím poskytování služby podepíše poskytovatel se zájemcem o službu  ,,Dohodu o poskytnutí přenocování“ na období vždy do 31. 12. stávajícího kalendářního roku, zájemce se stává klientem.

 

19. Práva klienta

 • Pobývat ve vyhrazených a pro sociální službu noclehárny určených prostorách.
 • Základní sociální poradenství.
 • Podat si stížnost na kvalitu a způsob poskytování sociální služby ústně, nebo písemně. Stížnost lze předat komukoliv dle vlastního uvážení. Stížnost lze podat také anonymně do Schránky na stížnosti.
 • Přístup k informacím – jsou vyvěšené na nástěnce hlavní chodby 1. patra a v přízemí v prostoru noclehárny.

 

20. Povinnosti klienta

 • Dostavit se do 20:00 hod.
 • Zaplatit řádně a včas za využívané sociální služby.
 • Převzít prádlo pro očistu těla a přenocování.
 • Před vstupem na pokoj vykonat celkovou očistu těla sprchováním.
 • Podepsat se na formulář ,,Evidence přenocování“.
 • Seznámit se s Pravidly noclehárny, stvrdit seznámení podpisem a uhradit za nocleh.
 • Dodržovat Pravidla noclehárny, pravidla občanského soužití a respektovat pokyny pracovníků noclehárny.
 • Dbát na osobní hygienu a mít v čistotě osobní věci.
 • Udržovat čistotu ve všech přístupných prostorách.
 • Umožnit personálu prohlídku osobních věcí a zavazadel, souhlasit s uložením do skladu osobních věcí na chodbě při vstupu do noclehárny.
 • Dodržovat stanovené Požární poplachové směrnice.
 • Nepoužívat vlastní elektrospotřebiče.
 • Nepoužívat v prostoru noclehárny otevřený oheň.
 • Kouřit pouze ve vyhrazeném prostoru na dvoře noclehárny.
 • Oznámit infekční onemocnění a podezření ze závažného onemocnění.
 • Zpřístupnit kdykoliv užívaný prostor pracovníkovi noclehárny.
 • Nevnášet do objektu noclehárny nežádoucí předměty a látky, například alkohol, drogy, zbraně, výbušniny, atd.
 • Být plně odpovědným za škody, které způsobí a uhradit v plné výši.
 • Respektovat zákaz pobytu a pohybu jakýchkoliv zvířat.
 • Dodržovat noční klid stanovený Pravidly noclehárny.
 • Po ukončení přenocování svléknout lůžkoviny, dát do přepravky a předat službu konajícímu pracovníkovi noclehárny.
 • Odnést si s sebou své osobní věci. V době uzavření noclehárny poskytovatel neručí za věci klientů ponechané v prostorách noclehárny, které budou následně zlikvidovány jako odpad.

 

21. Porušení Pravidel noclehárny   

Porušení Pravidel noclehárny projedná s klientem službu konající pracovník ihned, zapíše Mimořádnou událost a následně předá sociálnímu pracovníkovi.

Sociální pracovník navrhne opatření, které předloží vedoucí sociálních služeb a ředitelce organizace a následně projedná porušení Pravidel noclehárny s klientem.

Každé porušení Pravidel noclehárny je posuzováno individuálně, je zhodnocena míra nedodržení Pravidel noclehárny ze strany klienta, je přihlíženo na dopady nedodržení Pravidel noclehárny ve vztahu k ostatním klientům a pracovníkům noclehárny, je posuzováno, zda došlo k opakovanému porušení, dále četnost porušení, zda došlo u klienta k prvému porušení Pravidel noclehárny a okolnosti související s danou situací.

V případě závažného, opakovaného a úmyslného porušení Pravidel noclehárny je klient seznámen s možností okamžitého ukončení poskytování sociální služby.

Pokud klient ani po tomto upozornění nedodržuje Pravidla noclehárny, sociální pracovník projedná s klientem okamžité ukončení poskytování sociální služby.

Mimořádné opatření formou přerušení užívání sociální služby noclehárna v délce:

 • 5 dnů
 • 10 dnů
 • 1 měsíc
 • 3 měsíce
 • 6 měsíců

Ředitelka organizace může individuálně stanovit a upravit stupeň mimořádného opatření jednotlivým klientům odpovídajícím způsobem, jiným časovým rozsahem přerušení užívání sociální služby.

 

Hrubé porušení Ubytovacího řádu:

 • donášení nebo přechovávání věcí v noclehárně nedovolených,
 • úmyslné poškození nebo ničení majetku poskytovatele,
 • slovní napadení pracovníka noclehárny,
 • odmítnutí kontroly v případě podezření na porušení Ubytovacího řádu,
 • uvedení nepravdivých údajů při žádosti o poskytnutí služby,
 • dožadování se vstupu do noclehárny pod vlivem alkoholu, drog a jiných návykových a omamných látek,
 • úmyslná trestná činnost.

Porušení Pravidel noclehárny obzvláště hrubým způsobem:

 • ohrožení svým jednáním a chováním život a zdraví jiné osoby, např. fyzický útok na zaměstnance, na klienta,
 • prokazatelné usvědčení z krádeže
 • prokazatelné opakované užívání alkoholu nebo drog v objektu noclehárny
 • nevhodné chování a slovní napadání klientů
 • nevhodné chování a slovní napadání personálu

 

22. Ukončení poskytnutí sociální služby

 • V případě hrubého porušení a porušení obzvláště hrubým způsobem Pravidel noclehárny.

 

 • V případě, že by nastala situace, kdy by žadatel o sociální službu svým jednáním a chováním mohl způsobit ohrožení života a zdraví klientů a personálu noclehárny, projednání pohovorem nebylo dostačující a tísňovým voláním je požádána o pomoc Policie ČR.

 

 • V případě, kdy je osoba nebezpečná sobě i svému okolí.

 

Písek  01. 07. 2020     

 
1.6.2020 publikoval: Správce