Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Popis realizace služby

 

Popis realizace služby – Noclehárna

Platné od    01. 06. 2020

 

Název poskytovatele

Městské středisko sociálních služeb

Název zařízení a místo poskytování

Noclehárna, Sedláčkova 450, 397 01 Písek

Druh služby

Služba sociální prevence

Noclehárny, § 63, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Forma služby

Ambulantní

Cílová skupina

Osoby bez přístřeší

Identifikátor služby

2459075

Kapacita

Lůžek 9.

Kapacita noclehárny je osm lůžek v 1. patře a jedno lůžko v přízemí pro osobu pohybující se na invalidním vozíku schopnou sebeobsluhy.

 

 

Sociální služba noclehárny je poskytována v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb. Každý zájemce je seznámen s příslušnými dokumenty.

Webové stránky:  http://www.pspisek.cz/

Na webových stránkách jsou k dispozici dokumenty týkající se poskytování sociální služby.

 

1. Registrace

Noclehárna je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Sociální služba je poskytována dle § 63 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

2. Místo poskytování

Sociální služba je poskytována v objektu v ulici Sedláčkova č.p. 450, 397 01 Písek.

 

3. Poslání služby

Poskytnout přenocování a zázemí hygieny osobám bez přístřeší, motivovat je a podporovat při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 

4. Cílová skupina

 • Osoby bez přístřeší.
 • Osoby s trvalým pobytem, nebo osoby momentálně se vyskytující na území města Písku.
 • Osoby, které uhradí v hotovosti stanovený poplatek za poskytnutí sociální služby, tj. 30,- Kč za přenocování.
 • Osoby, které souhlasí s Pravidly noclehárny a budou je dodržovat.
 • Osoba pohybující se na invalidním vozíku schopna sebeobsluhy, nebo osoba se zdravotním postižením po fyzické stránce, která není schopna po schodišti vystoupat do 1. patra budovy a je schopna sebeobsluhy.
 • Osoby, které jsou schopny samostatně vykonávat péči o vlastní osobu, nebo spolupracovat při poskytované pomoci při osobní hygieně a budou hygienu vykonávat.

 

5. Komu není služba určena

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
 • Osobám trpícím infekčním onemocněním.
 • Osobám, kteří jsou nositelé parazitů.
 • Osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost.
 • Osobám, které jeví viditelné známky opilosti nebo užití toxických, omamných či psychotropních látek.
 • Osobám, které nejsou schopny samostatně vykonávat péči o vlastní osobu, nebo spolupracovat při poskytované pomoci při osobní hygieně.
 • Osobám, které vykazují známky negativního chování.
 • Osobám, které nesplňují cílovou skupinu.
 • Osobám, které žádají službu, kterou poskytovatel neposkytuje.
 • Osobám, které žádají v momentě naplnění kapacity služby.
 • Osobám, které opakovaně porušují Pravidla noclehárny.
 • Osobám, které nejsou soběstačné při osobní hygieně.

 

6. Věková struktura

 • 18 – nad 80 let

 

7. Forma poskytování

 • Ambulantní

 

8. Zásady poskytování služby

Sociální služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociální služby žadatelem.

Zaměstnanci jsou seznámeni a podepisují Etický kodex.

 

 1. ochrana osobních údajů klientů a zachování mlčenlivosti
 2. individuální přístup v souladu s přáním a rozhodnutím klienta
 3. dodržování práv a respektování osobnosti
 4. rovný přístup ke všem klientům
 5. profesionální poskytování služby

 

9. Kapacita

Kapacita noclehárny je osm lůžek v 1. patře a jedno lůžko v přízemí pro osobu pohybující se na invalidním vozíku schopnou sebeobsluhy.

 

Prostor noclehárny v přízemí může být obsazen osobou se zdravotním postižením po fyzické stránce, která není schopna po schodišti vystoupat do 1. patra budovy a je schopna sebeobsluhy, ale pouze v případě, že do 20:00 hod. nepožádá o přenocování osoba na invalidním vozíku. V opačném případě má osoba na invalidním vozíku přednost.

 

10. Základní činnosti dle zákona č. 108/2016 Sb., o sociálních službách

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,

2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,

b) poskytnutí přenocování:

1. přenocování,

2. úklid, výměna ložního prádla.

 

Úhrada přenocování za jednu noc činí Kč 30,-. Platba je vybírána předem.

 

11. Fakultativní činnosti

Poskytovány jsou také činnosti fakultativní povahy (nadstandardní).

Ceník je vyvěšen na nástěnce.

Praní a sušení osobního prádla

Úschova osobních dokladů a finanční hotovosti v trezoru

Telefonování na žádost klienta (do 2 min.)

 

Žadatel má možnost vyprání osobního prádla.

V prostoru určeném pro přípravu stravy je možnost z vlastních potravin si zhotovit jídlo a nápoje.

V rámci krizového šatníku lze poskytnout náhradní ošacení.

 

12. Místní dostupnost služby

Služba je poskytována osobám bez přístřeší v Sedláčkově ulici, čp. 450, 397 01 Písek.

Tento objekt je zčásti bezbariérový. Noclehárna se nachází v 1. patře pro osm klientů a v přízemí budovy pro jednu osobu

 

13. Časová dostupnost služby

 • Pondělí – neděle                                           18:00 hod. – 6:00 hod.
 • Příjem klienta                                                 od 18:00 do 20:00 hod.
 • Noční klid                                                       od 22:00 hod.
 • Ukončení služby                                            6:00 hod.

 

14. Podmínky pro zahájení

 • Dle Pravidel noclehárny

 

15. Jednání se zájemcem o službu

 • Zájemce sdělí osobní údaje nebo předloží jakýkoliv osobní doklad, je seznámen s Pravidly noclehárny a Ceníkem noclehárny.

 

 • Zájemce může službu využít anonymně.

 

 • Osobním pohovorem je zjišťována nepříznivá sociální situace žadatele, cíl žadatele je splněn poskytnutím sociální služby v rámci základních činností a další spolupráce na sestavení individuálního plánu je nabídnuta v rámci sociální služby Nízkoprahového denního centra.

 

 • Zájemce je upozorněn na skutečnost, že není žádná tolerance přítomnosti alkoholu v krvi, dále není dovoleno požívání alkoholu (taktéž omamných a psychotropních látek) v prostorách sociální služby či jejich vnášení. Zájemce může být požádán, službu konajícím pracovníkem, o dobrovolné podrobení se zkoušky na přítomnost alkoholu použitím alkohol testeru v případě, že službu konající pracovník situaci vyhodnotí, že je třeba k této kontrole přistoupit.

 

 • Pokud zájemce kontrolu odmítne, bude se na něho pohlížet jako na osobu pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, nebo na osobu s přítomností alkoholu v osobních věcech.

 

 • Zájemce je informován, že pokud prokazatelným nebo jinak doložitelným či zjistitelným způsobem bude projevovat známky sebepoškozování nebo úkon sebepoškození hodlá vykonat nebo již dokonal, bude k němu přistupováno jako k osobě mimořádně nebezpečné sobě i svému okolí.

 

 • Z důvodu zajištění ochrany bezpečnosti a zdraví  klientů a zaměstnanců nebude výše uvedené osobě poskytnuta žádná forma sociální služby a aktuální poskytování sociální služby bude okamžitě ukončeno.

 

 • Pravidla noclehárny jsou vnitřními pravidly noclehárny, které musí každý klient dodržovat. Porušení Pravidel noclehárny může být, dle závažnosti, důvodem k přerušení poskytování nebo ukončení sociální služby ze strany poskytovatele.
 • Aktualizace Pravidel noclehárny je vždy k datu platnosti vyvěšena na nástěnce noclehárny.

 

 • Zájemce uhradí Kč 30,- za přenocování, provede celkovou očistu těla na koupelně, vyzvedne si čisté lůžkoviny a povleče si lůžko.

 

16. Vyřizování stížností

Stížnosti jsou přijímány okamžitě a jsou vyřizovány v souladu se Standardy kvality.

 

 

17. Úhrada za poskytnutí sociální služby

 • Kč 30,- za poskytnutí přenocování.
 • Ceník noclehárny je vyvěšen na nástěnce na chodbě noclehárny.
 • Úhrada se provede v hotovosti před zahájením poskytování sociální služby.

 

 

18. Dohoda

Před započetím poskytování služby podepíše poskytovatel se zájemcem o službu,  ,,Dohodu o poskytnutí přenocování“ na období vždy do 31. 12. stávajícího kalendářního roku, zájemce se stává klientem.

 

19. Zařízení tvoří následující místnosti a prostory:

Přízemí

V přízemí budovy, v levé části s bezbariérovým vstupem ze Sedláčkovy ulice, je zázemí pro přenocování, pro hygienu a pro zhotovení jídla z vlastních donesených potravin pro osobu pohybující se na invalidním vozíku schopnou sebeobsluhy, nebo pro osobu se zdravotním postižením po fyzické stránce, která není schopna po schodišti vystoupat do 1. patra budovy a je schopna sebeobsluhy.

 

Patro budovy

Ložnice muži – 24,70 m

Čtyři lůžka, čtyři matrace, čtyři deky, čtyři polštáře, jeden stůl, čtyři židle.

 

Umývárna muži

Sprchový kout, umyvadlo, věšáky

 

WC muži – klienti

 

Ložnice ženy – 16,40 m

Čtyři lůžka, čtyři matrace, čtyři deky, čtyři polštáře, jeden stůl, čtyři židle.

 

WC ženy – WC ženy a umývárna ženy

Sprchový kout, umyvadlo, věšáky, pračka se sušičkou na osobní prádlo klientů.

 

Kuchyňka  (klienti)

Vařič, lednička, mikrovlnná trouba, drobné nádobí na přípravu jídla, stolek, židle.

 

Jídelna  (klienti)

Stůl, židle.

 

Zázemí pro personál

 

Kancelář

Pracovní stůl, kancelářská židle, PC, skříňky na administrativní agendu, skříně na čisté ložní prádlo, lékárnička, pohovka, volně stojící trezor, mobilní telefon pro krizové volání.

 

Kuchyňka - personál

Lednička, mikrovlnná trouba, varná konvice, drobné nádobí na ohřev nebo zhotovení stravy.

 

Šatní koutek – součástí kuchyňky personál

Skříňky na převlékání personálu, pračka se sušičkou na ložní prádlo.

 

Umývárna personál

Sprchový kout, umyvadlo, poličky.

 

WC personál 2 x

 

Technické zázemí

Sklad osobních věcí.

Sklad špinavého prádla.

Sklad čisticích prostředků.

Výlevka s přívodem tekoucí teplé a studené vody.

 

 

Písek               01. 06. 2020                                      

 
1.6.2020 publikoval: Správce