Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Pravidla Nízkoprahového denního centra

 

Platné od   01. 07. 2020

 

Pravidla Nízkoprahového denního centra obsahují základní pravidla pro poskytování sociální služby osobám ohroženým sociálním vyloučením. Klient si je vědom, že z Pravidel Nízkoprahového denního centra pro něho plynou práva a povinnosti.

 

Poskytovatel

Městské středisko sociálních služeb, příspěvková organizace, zřizovatel město Písek

 

Webové stránky:  http://www.pspisek.cz/

Na webových stránkách jsou k dispozici dokumenty týkající se poskytování sociální služby.

 

1. Registrace

Nízkoprahové denní centrum je registrováno dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Sociální služba je poskytována dle § 61 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

2. Místo poskytování

Sociální služba je poskytována v objektu v ulici Sedláčkova č.p. 450, 397 01 Písek.

3. Poslání služby

Osobám bez přístřeší pomáhat překonat jejich nepříznivou sociální situaci, napomáhat zabránit jejich sociálnímu vyloučení a tím chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

 

4. Cílová skupina

 • Osoby bez přístřeší.
 • Osoby s trvalým pobytem v ORP Písek, nebo osoby momentálně se vyskytující na území města Písku.
 • Osoby, které souhlasí s Pravidly nízkoprahového denního centra (dále jen Pravidla) a budou je dodržovat.
 • Osoba pohybující se na invalidním vozíku schopna sebeobsluhy, nebo osoba se zdravotním postižením po fyzické stránce schopna sebeobsluhy.
 • Osoby, které jsou schopny samostatně vykonávat péči o vlastní osobu, nebo spolupracovat při poskytované pomoci při osobní hygieně a budou hygienu vykonávat.

 

5. Komu není služba určena

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
 • Osobám trpícím infekčním onemocněním.
 • Osobám, kteří jsou nositelé parazitů.
 • Osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost.
 • Osobám, které jeví viditelné známky opilosti nebo užití toxických, omamných či psychotropních látek.
 • Osobám, které nejsou schopny samostatně vykonávat péči o vlastní osobu, nebo spolupracovat při poskytované pomoci při osobní hygieně.
 • Osobám, které vykazují známky negativního chování.
 • Osobám, které nesplňují cílovou skupinu.
 • Osobám, které žádají službu, kterou poskytovatel neposkytuje.
 • Osobám, které žádají o službu v momentě naplnění kapacity.
 • Osobám, které opakovaně porušují Pravidla NDC.
 • Osobám, které nejsou soběstačné při osobní hygieně.

 

6. Věková struktura

 • 18 – nad 80 let

 

7. Forma poskytování

 • Ambulantní

 

8. Zásady poskytování služby

Sociální služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociální služby žadatelem.

Zaměstnanci jsou seznámeni a podepisují Etický kodex.

 

 1. ochrana osobních údajů klientů a zachování mlčenlivosti
 2. individuální přístup v souladu s přáním a rozhodnutím klienta
 3. dodržování práv a respektování osobnosti
 4. rovný přístup ke všem klientům
 5. profesionální poskytování služby

 

9. Kapacita

Kapacita Nízkoprahového denního centra v daný okamžik je osm klientů a jeden klient pohybující se na invalidním vozíku schopen sebeobsluhy, nebo klient se zdravotním postižením po fyzické stránce schopen sebeobsluhy.

 

V případě zvýšené poptávky využití této sociální služby, je služba poskytována v rozsahu tří hodin denně a to buď v celku, nebo v součtu za den. Při ústním jednání je zájemce s tímto rozsahem využívání služby seznámen a rozsah služby je následně zakomponován do Individuálního plánu.

Služba je tak dostupná většímu počtu zájemců denně se zachováním kapacity v daný okamžik 9 klientů.

Denně je službu konajícím pracovníkem vedena evidence zájemců o sociální službu a časové využití služby. Následně je denní evidence vykazována elektronicky.

 

10. Základní činnosti Nízkoprahového denního centra dle zákona č. 108/2016 Sb., o sociálních službách

-           pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-           poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

-           pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Nízkoprahové denní centrum je vybaveno:

 • koupelna pro muže a pro ženy, možnost osobní hygieny
 • toalety pro muže a ženy
 • společenská místnost
 • kuchyňka pro zhotovení jídla a nápoje z vlastních potravin
 • potravinová banka v rámci pravidel spolupráce s poskytovateli této pomoci

 

Poskytovány jsou také činnosti fakultativní povahy (nadstandardní). Ceník je vyvěšen na nástěnce.

 

Fakultativní činnosti

 

Praní a sušení osobního prádla

Úschova osobních dokladů a finanční hotovosti v trezoru

Telefonování na žádost klienta (do 2 min.)

 

11. Místní dostupnost služby

Služba je poskytována osobám bez přístřeší v Sedláčkově ulici, čp. 450, 397 01 Písek.

Tento objekt je zčásti bezbariérový.

 

12. Časová dostupnost služby

 

 • Pondělí – neděle                    6:00 hod. – 14:30 hod.
 • Zahájení služby                       6:00 hod.
 • Ukončení služby                     14:30 hod.

 

13. Podmínky pro zahájení

 • Dle Pravidel Nízkoprahového denního centra

 

14. Jednání se zájemcem o službu

 • Zájemce sdělí osobní údaje nebo předloží jakýkoliv osobní doklad, je seznámen s Pravidly NDC a Ceníkem.

 

 • Zájemce může službu využít anonymně.

 

 • Osobním pohovorem je zjišťována nepříznivá sociální situace žadatele, cíl žadatele je splněn poskytnutím sociální služby v rámci základních činností, dále je nabídnuta spolupráce na sestavení individuálního plánu v rámci sociální služby Nízkoprahového denního centra s cílem řešení nepříznivé sociální situace žadatele.

 

 • Zájemce je upozorněn na skutečnost, že není dovoleno požívání alkoholu (taktéž omamných a psychotropních látek) v prostorách sociální služby či jejich vnášení. Zájemce může být požádán službu konajícím pracovníkem o dobrovolné podrobení se zkoušky na přítomnost alkoholu použitím alkohol testeru v případě, že službu konající pracovník situaci vyhodnotí, že je třeba k této kontrole přistoupit.

 

 • Pokud zájemce kontrolu odmítne, bude se na něho pohlížet jako na osobu pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, nebo na osobu s přítomností alkoholu v osobních věcech.

 

 • Zájemce je informován, že pokud prokazatelným nebo jinak doložitelným či zjistitelným způsobem bude projevovat známky sebepoškozování nebo úkon sebepoškození hodlá vykonat nebo již dokonal, bude k němu přistupováno jako k osobě mimořádně nebezpečné sobě i svému okolí.

 

 • Z důvodu zajištění ochrany bezpečnosti a zdraví  klientů a zaměstnanců nebude výše uvedené osobě poskytnuta žádná forma sociální služby a aktuální poskytování sociální služby bude okamžitě ukončeno.

 

 • Pravidla nízkoprahového denního centra jsou vnitřními pravidly, které musí každý klient dodržovat. Porušení Pravidel NDC může být, dle závažnosti porušení, důvodem k přerušení poskytování nebo ukončení sociální služby.

 

 • Aktualizace Pravidel NDC bude vždy k datu platnosti vyvěšena na nástěnce.

 

15. Vyřizování stížností

Stížnosti jsou přijímány okamžitě a jsou vyřizovány v souladu se Standardy kvality.

 

16. Úhrada za poskytnutí sociální služby

 • Základní činnosti NDC jsou zdarma.
 • Ceník je vyvěšen na nástěnce NDC na hlavní chodbě.
 • Úhrada za činnosti fakultativní povahy se provede v hotovosti před zahájením poskytování sociální služby.

 

17. Dohoda

Dohoda o poskytování služeb NDC bude uzavírána v písemné formě, na dobu 6 měsíců.

 

18. Práva klienta

 • Pobývat ve vyhrazených a pro sociální službu Nízkoprahového denního centra určených prostorách.
 • Základní sociální poradenství.
 • Podat si stížnost na kvalitu a způsob poskytování sociální služby ústně, nebo písemně. Stížnost lze předat komukoliv dle vlastního uvážení. Stížnost lze podat také anonymně do Schránky na stížnosti.
 • Přístup k informacím – jsou vyvěšené na nástěnce na chodbě v přízemí, v prostoru Nízkoprahového denního centra

 

19. Povinnosti klienta

 • Seznámit se s Pravidly Nízkoprahového denního centra a stvrdit seznámení podpisem
 • Dodržovat Pravidla Nízkoprahového denního centra a respektovat pokyny pracovníků centra.
 • Dbát na osobní hygienu a mít v čistotě osobní věci.
 • Udržovat čistotu ve všech přístupných prostorách.
 • Umožnit personálu prohlídku osobních věcí a zavazadel
 • Dodržovat stanovené Požární poplachové směrnice.
 • Nepoužívat vlastní elektrospotřebiče.
 • Nepoužívat v prostoru Nízkoprahového denního centra otevřený oheň.
 • Kouřit pouze ve vyhrazeném prostoru na dvoře Nízkoprahového denního centra.
 • Oznámit infekční onemocnění a podezření ze závažného onemocnění.
 • Zpřístupnit kdykoliv užívaný prostor pracovníkovi Nízkoprahového denního centra.
 • Nevnášet do objektu Nízkoprahového denního centra nežádoucí předměty a látky, například alkohol, drogy, zbraně, výbušniny, atd.
 • Být plně odpovědným za škody, které způsobí a uhradit v plné výši.
 • Respektovat zákaz pobytu a pohybu jakýchkoliv zvířat.
 • Aktivně spolupracovat na sestavení individuálního plánu a plnění stanoveného cíle.
 • Odnést si s sebou své osobní věci. V době uzavření Nízkoprahového denního centra poskytovatel neručí za věci klientů ponechané v prostorách centra, které budou následně zlikvidovány jako odpad.

 

20. Porušení Pravidel Nízkoprahového denního centra   

Porušení Pravidel Nízkoprahového denního centra projedná s klientem službu konající pracovník ihned, zapíše Mimořádnou událost a následně předá sociálnímu pracovníkovi.

Sociální pracovník navrhne opatření, které předloží vedoucí sociálních služeb a ředitelce organizace a následně projedná porušení Pravidel Nízkoprahového denního centra s klientem.

Každé porušení Pravidel Nízkoprahového denního centra je posuzováno individuálně, je zhodnocena míra nedodržení Pravidel Nízkoprahového denního centra ze strany klienta, je přihlíženo na dopady nedodržení Pravidel Nízkoprahového denního centra ve vztahu k ostatním klientům a pracovníkům centra, je posuzováno, zda došlo k opakovanému porušení, dále četnost porušení, zda došlo u klienta k prvému porušení Pravidel Nízkoprahového denního centra a okolnosti související s danou situací.

V případě závažného, opakovaného a úmyslného porušení Pravidel Nízkoprahového denního centra je klient seznámen s možností okamžitého ukončení poskytování sociální služby.

Pokud klient ani po tomto upozornění nedodržuje Pravidla Nízkoprahového denního centra, sociální pracovník projedná s klientem okamžité ukončení poskytování sociální služby.

 

Mimořádné opatření formou přerušení užívání sociální služby Nízkoprahového denního centra v délce:

 • 5 dnů
 • 10 dnů
 • 1 měsíc
 • 3 měsíce
 • 6 měsíců

Ředitelka organizace může individuálně stanovit a upravit stupeň mimořádného opatření jednotlivým klientům odpovídajícím způsobem, jiným časovým rozsahem přerušení užívání sociální služby.

 

Hrubé porušení Pravidel Nízkoprahového denního centra

 • donášení nebo přechovávání věcí v centru nedovolených,
 • úmyslné poškození nebo ničení majetku poskytovatele,
 • slovní napadení pracovníka Nízkoprahového denního centra
 • odmítnutí kontroly v případě podezření na porušení Pravidel Nízkoprahového denního centra,
 • uvedení nepravdivých údajů při žádosti o poskytnutí služby,
 • dožadování se vstupu do centra pod vlivem alkoholu, drog a jiných návykových a omamných látek,
 • úmyslná trestná činnost.

Porušení Pravidel Nízkoprahového denního centra obzvláště hrubým způsobem:

 • ohrožení svým jednáním a chováním život a zdraví jiné osoby, např. fyzický útok na zaměstnance, na klienta,
 • prokazatelné usvědčení z krádeže
 • prokazatelné opakované užívání alkoholu nebo drog v objektu noclehárny
 • nevhodné chování a slovní napadání klientů
 • nevhodné chování a slovní napadání personálu

 

20. Ukončení poskytnutí sociální služby

 

 • V případě hrubého porušení a porušení obzvláště hrubým způsobem Pravidel Nízkoprahového denního centra.

 

 • V případě, že by nastala situace, kdy by žadatel o sociální službu svým jednáním a chováním mohl způsobit ohrožení života a zdraví klientů a personálu noclehárny, projednání pohovorem nebylo dostačující a tísňovým voláním je požádána o pomoc Policie ČR.

 

 • V případě, kdy je osoba nebezpečná sobě i svému okolí.

 

 

Písek  01. 07. 2020                                       

 

 

 
1. 7. 2020 publikoval: Správce