Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Popis realizace služby

 

Popis realizace služby – Nízkoprahové denní centrum

Platné od   01. 06. 2020

 

Název poskytovatele

Městské středisko sociálních služeb

Název zařízení a místo poskytování

Nízkoprahové denní centrum, Sedláčkova 450, 397 01 Písek

Druh služby

Služba sociální prevence

Nízkoprahové denní centrum, § 61, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Forma služby

Ambulantní

Cílová skupina

Osoby bez přístřeší

Identifikátor služby

1270341

Kapacita

Kapacita 9

 

Sociální služba nízkoprahového denní centra (dále jen NDC) je poskytována v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb. Každý zájemce je seznámen s příslušnými dokumenty.

 

Webové stránky:  http://www.pspisek.cz/

Na webových stránkách jsou k dispozici dokumenty týkající se poskytování sociální služby.

 

1. Registrace

Nízkoprahové denní centrum je registrováno dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Sociální služba je poskytována dle § 61 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

2. Místo poskytování

Sociální služba je poskytována v objektu v ulici Sedláčkova č.p. 450, 397 01 Písek.

 

3. Poslání služby

Osobám bez přístřeší pomáhat překonat jejich nepříznivou sociální situaci, napomáhat zabránit jejich sociálnímu vyloučení a tím chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

 

4. Cílová skupina

 • Osoby bez přístřeší.
 • Osoby s trvalým pobytem v ORP Písek, nebo osoby momentálně se vyskytující na území města Písku.
 • Osoby, které souhlasí s Pravidly nízkoprahového denního centra (dále jen Pravidla) a budou je dodržovat.
 • Osoba pohybující se na invalidním vozíku schopna sebeobsluhy, nebo osoba se zdravotním postižením po fyzické stránce schopna sebeobsluhy.
 • Osoby, které jsou schopny samostatně vykonávat péči o vlastní osobu, nebo spolupracovat při poskytované pomoci při osobní hygieně a budou hygienu vykonávat.

 

5. Komu není služba určena

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
 • Osobám trpícím infekčním onemocněním.
 • Osobám, kteří jsou nositelé parazitů.
 • Osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost.
 • Osobám, které jeví viditelné známky opilosti nebo užití toxických, omamných či psychotropních látek.
 • Osobám, které nejsou schopny samostatně vykonávat péči o vlastní osobu, nebo spolupracovat při poskytované pomoci při osobní hygieně.
 • Osobám, které vykazují známky negativního chování.
 • Osobám, které nesplňují cílovou skupinu.
 • Osobám, které žádají službu, kterou poskytovatel neposkytuje.
 • Osobám, které žádají o službu v momentě naplnění kapacity.
 • Osobám, které opakovaně porušují Pravidla NDC.
 • Osobám, které nejsou soběstačné při osobní hygieně.

 

6. Věková struktura

 • 18 – nad 80 let

 

7. Forma poskytování

 • Ambulantní

 

8. Zásady poskytování služby

Sociální služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociální služby žadatelem.

Zaměstnanci jsou seznámeni a podepisují Etický kodex.

 1. ochrana osobních údajů klientů a zachování mlčenlivosti
 2. individuální přístup v souladu s přáním a rozhodnutím klienta
 3. dodržování práv a respektování osobnosti
 4. rovný přístup ke všem klientům
 5. profesionální poskytování služby

 

9. Kapacita

Kapacita Nízkoprahového denního centra v daný okamžik je osm klientů a jeden klient pohybující se na invalidním vozíku schopen sebeobsluhy, nebo klient se zdravotním postižením po fyzické stránce schopen sebeobsluhy.

V případě zvýšené poptávky využití této sociální služby, je služba poskytována v rozsahu tří hodin denně a to buď v celku, nebo v součtu za den. Při ústním jednání je zájemce s tímto rozsahem využívání služby seznámen a rozsah služby je následně zakomponován do Individuálního plánu.

Služba je tak dostupná většímu počtu zájemců denně se zachováním kapacity v daný okamžik 9 klientů.

Denně je službu konajícím pracovníkem vedena evidence zájemců o sociální službu a časové využití služby. Následně je denní evidence vykazována elektronicky.

 

10. Základní činnosti Nízkoprahového denního centra dle zákona č. 108/2016 Sb., o sociálních službách

-           pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-           poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

-           pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Nízkoprahové denní centrum je vybaveno:

 • koupelna pro muže a pro ženy, možnost osobní hygieny
 • toalety pro muže a ženy
 • společenská místnost
 • kuchyňka pro zhotovení jídla a nápoje z vlastních potravin
 • potravinová banka v rámci pravidel spolupráce s poskytovateli této pomoci

 

Poskytovány jsou také činnosti fakultativní povahy (nadstandardní). Ceník je vyvěšen na nástěnce.

 

Fakultativní činnosti

 

Praní a sušení osobního prádla

Úschova osobních dokladů a finanční hotovosti v trezoru

Telefonování na žádost klienta (do 2 min.)

 

11. Místní dostupnost služby

Služba je poskytována osobám bez přístřeší v Sedláčkově ulici, čp. 450, 397 01 Písek.

Tento objekt je zčásti bezbariérový.

 

12. Časová dostupnost služby

 • Pondělí – neděle                    6:00 hod. – 14:30 hod.
 • Zahájení služby                       6:00 hod.
 • Ukončení služby                     14:30 hod.

 

13. Podmínky pro zahájení

 • Dle Pravidel Nízkoprahového denního centra

 

14. Jednání se zájemcem o službu

 • Zájemce sdělí osobní údaje nebo předloží jakýkoliv osobní doklad, je seznámen s Pravidly NDC a Ceníkem.

 

 • Zájemce může službu využít anonymně.

 

 • Osobním pohovorem je zjišťována nepříznivá sociální situace žadatele, cíl žadatele je splněn poskytnutím sociální služby v rámci základních činností, dále je nabídnuta spolupráce na sestavení individuálního plánu v rámci sociální služby Nízkoprahového denního centra s cílem řešení nepříznivé sociální situace žadatele.

 

 • Zájemce je upozorněn na skutečnost, že není dovoleno požívání alkoholu (taktéž omamných a psychotropních látek) v prostorách sociální služby či jejich vnášení. Zájemce může být požádán službu konajícím pracovníkem o dobrovolné podrobení se zkoušky na přítomnost alkoholu použitím alkohol testeru v případě, že službu konající pracovník situaci vyhodnotí, že je třeba k této kontrole přistoupit.

 

 • Pokud zájemce kontrolu odmítne, bude se na něho pohlížet jako na osobu pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, nebo na osobu s přítomností alkoholu v osobních věcech.

 

 • Zájemce je informován, že pokud prokazatelným nebo jinak doložitelným či zjistitelným způsobem bude projevovat známky sebepoškozování nebo úkon sebepoškození hodlá vykonat nebo již dokonal, bude k němu přistupováno jako k osobě mimořádně nebezpečné sobě i svému okolí.

 

 • Z důvodu zajištění ochrany bezpečnosti a zdraví  klientů a zaměstnanců nebude výše uvedené osobě poskytnuta žádná forma sociální služby a aktuální poskytování sociální služby bude okamžitě ukončeno.

 

 • Pravidla nízkoprahového denního centra jsou vnitřními pravidly, které musí každý klient dodržovat. Porušení Pravidel NDC může být, dle závažnosti porušení, důvodem k přerušení poskytování nebo ukončení sociální služby.

 

 • Aktualizace Pravidel NDC bude vždy k datu platnosti vyvěšena na nástěnce.

 

15. Vyřizování stížností

Stížnosti jsou přijímány okamžitě a jsou vyřizovány v souladu se Standardy kvality.

16. Úhrada za poskytnutí sociální služby

 • Základní činnosti NDC jsou zdarma.
 • Ceník je vyvěšen na nástěnce NDC na hlavní chodbě.
 • Úhrada za činnosti fakultativní povahy se provede v hotovosti před zahájením poskytování sociální služby.

 

17. Dohoda

Dohoda o poskytování služeb NDC bude uzavírána v písemné formě, na dobu 6 měsíců.

 

18. Centrum tvoří následující místnosti a prostory:

Kuchyňka, společenská místnost, toalety a sprchy pro klienty rozdělené dle pohlaví, toalety pro personál, zázemí kuchyňky a sociálního zařízení pro osobu pohybující se na invalidním vozíku schopnou sebeobsluhy, nebo osobu se zdravotním postižením po fyzické stránce schopnou sebeobsluhy. Sklad čisticích prostředků a výlevka s přívodem tekoucí teplé a studené vody, sklad na potravinovou pomoc.

 

Písek 01. 06. 2020

 

 

 

 

 

 
1.6.2020 publikoval: Správce