Různé
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MSSS PÍSEK

Městské středisko sociálních služeb

Popis projektu:

Předložený projekt by měl vytvořit odpovídající podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb a to jak obnovou a zkvalitněním materiálně technické základny - obnovou vozového parku, tak stavebními úpravami objektu a pořízeným vybavením a to stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Žadatel zajišťuje poskytování terénní pečovatelské služby pro aktuálně cca 320 klientů, kteří žijí ve městě Písek a jeho místních částech v rámci ORP Písek.  Stávající vozový park je nedostačující a nevyhovující a z části již zastaralý, žadatel nedisponuje vozidlem jako rezervou v případě poruchy, nebo momentální potřeby dopravy klienta kdykoliv a vynakládá nemalé finanční prostředky na opravy a údržbu vozidel. Vozový park slouží k zajištění péče, kdy každodenní popojíždění městem Pís ek a ve spádových obcích způsobuje rychlejší opotřebovanost automobilů.
Stávající organizační členění žadatele je pro pečovatelskou službu v ORP Písek nevhodně rozdělena na dva okrsky - Okrsek I., Mírové náměstí 2272 a Okrsek II., nábřeží 1. máje 2142, Písek. Každý okrsek má svého vedoucího pracovníka a tým pracovníků v sociálních službách. Plán zajištění pečovatelské
služby pro klienty je zpracováván vždy na týden pro každý okrsek zvlášť, kdy provoz pečovatelské služby v odpoledních hodinách, o víkendech a o svátcích zajišťují pracovníci obou okrsků. Organizace pečovatelské služby je tímto způsobem méně pružná, plánování poskytování péče klientům více náročné na komplexní zajištění s využitím všech pracovních sil, kvalita poskytované péče představuje více času při předávání potřebných informací o klientech a jejich požadavcích a potřebách ohledně pomoci a podpory.

Cíl projektu:

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení kvality a dostupnosti terénní sociální služby (pečovatelské služby) vedoucí k sociální inkluzi v ORP Písek. Terénní sociální služby napomáhají klientům s činnostmi, které již samostatně nezvládnou a díky tomu, že v takových oblastech, především sebe péče a péče o domácnost, mají zajištěnou dopomoc, mohou i dále žít způsobem života na který byli zvyklí a být v prostředí svého domova v blízkosti své rodiny a blízkých. Pečovatelská služba má pomoci zajistit klientovi důstojné prostředí a zacházení ve vlastní domácnosti. Konkrétním cílem je pořízení jednak 4 ks nových užitkových automobilů pro zajištění poskytování terénní sociální služ by (pečovatelské služby), přičemž jeden automobil bude upraven a vybaven pro přepravu osob se zdravotním postižením a dále pořídit plánované vybavení pro klienty a provést stavební úpravy zázemí a pořídit vybavení pro zaměstnance, aby došlo ke zlepšení materiálně technického vybavení a zázemí poskytovatele sociálních služeb a vytvořily se tak podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb. Užitkové automobily jsou důležitou součástí materiálně technického vybavení poskytovatele sociálních služeb, kdy využívání automobilů umožňuje zaměstnancům žadatele zajišťovat služby nepřetržitě podle aktuálních požadavků klientů a osob se zdravotním postižením a osob o ně pečujících. S pomocí projektu bude možné reagovat na individuální potřeby v kontextu společenské zakázky a zajistit dostatečně rozvinutý systém sociálních služeb pro potřeby osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožené. Výsledkem projektu bude zlepšení časové a místní dostupnosti sociální služby a vytvoření lepších podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

 

Tento projekt byl úspěšně zrealizován.

Výsledkem projektu jsou:

 

 
27.11.2017 publikoval: Správce