Maxík
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Přepravní podmínky služby Taxík Maxík v Písku

 

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Přepravní podmínky platí pro přepravu osob vozidly služby Taxík Maxík (dále jen „služba“) provozované příspěvkovou organizací, Městské středisko sociálních služeb (dále jen „dopravce“) a stanovují podmínky pro tuto přepravu, odpovědnost dopravce a práva a povinnosti cestujících.
  2. Služba je poskytována výhradně na území města Písek včetně jeho městských částí Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Dobešice, Purkratice a Hradiště. Přepravu lze realizovat pouze v rámci tohoto území.
  3. Služba je poskytována výhradně v pracovních dnech od 7:00 do 16:00 hod, poslední objednávka může být uskutečněna nejdéle do 15:30.
  4. Služba je poskytována výhradně občanům s trvalým bydlištěm ve městě Písek včetně jeho městských částí, kteří jsou starší 70 let (tedy ode dne 70. narozenin) nebo držiteli průkazů ZTP a  ZTP/P, a to za zdravotními a sociálními (např. návštěva lékaře, vyřizování úředních záležitostí, popřípadě nákupy) účely.
  5. Cestující si objednáním služby ústně uzavírá přepravní smlouvu a tím se zavazuje dodržovat podmínky dopravcem vydaných přepravních podmínek služby
   Taxík Maxík.
  6. Pověřenou osobou pro účely poskytování této služby (dále jen „pověřená osoba“) je řidič vozidla nebo jiná osoba pověřená dopravcem s identifikací organizace, která službu provozuje.

 

 1. Objednávka služby
  1. Službu je možné využít po předchozím objednání. Službu je nutno objednat nejpozději jeden pracovní den přede dnem objednávané jízdy. Výjimečně
   a v odůvodněných případech, pokud bude volný termín, lze objednat přepravu i v den jejího uskutečnění.

Objednání služby je možné provést telefonicky na telefonním čísle 731 517 801 

 

 1.  
 2. Využití služby pro jednotlivce je stanoveno maximálně na 4 jízdy denně, v odůvodněných případech návštěvy zdravotnických zařízení.
 3. Pokud bude vyžadována přeprava zpět, uskuteční se tak na základě domluvy, osobní nebo telefonické a klient bude muset respektovat případnou časovou prodlevu, způsobenou vyřizováním předchozích objednávek.
 4. Službu je možné objednat pouze na termíny, které dosud nejsou obsazeny. Informaci o volných a obsazených termínech může zájemce o využití služby zjistit v pracovních dnech od 7:00 do 16:00 hod. na telefonním čísle 731 517 801.  Přednost mají dříve došlé objednávky a dále cesty do zdravotnických zařízení před cestou z jiných důvodů (např. nákup apod.)
 5. Při objednávce cestující uvede:
  1. Jméno a příjmení, datum narození nebo údaj o držení průkazu ZTP nebo    

ZTP/P, bydliště.

 1. Telefonní kontakt.
 2. Den a hodinu a místo nástupu klienta.
 3. Cíl cesty klienta.
 4. Počet přepravovaných osob.
 5. Speciální požadavky (přeprava invalidního vozíku nebo živého zvířete).
 6. Na základě výše uvedených informací dopravce vystaví cestujícímu průkazku, která bude obsahovat: jméno a příjmení a pořadové číslo. Průkazka je nepřenosná.

 

 1. Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob
  1.  Přepravní smlouva je mezi dopravcem a cestujícím uzavřena okamžikem ústního potvrzení objednávky cestujícího ze strany dopravce.
  2. Před nástupem do vozidla je cestující povinen prokázat řidiči svůj nárok na přepravu v souladu s čl. 1 odst. 1.4 těchto přepravních podmínek, a to předložením odpovídajícího osobního dokladu (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) případně průkazu ZTP a ZTP/P.  Po ověření správnosti údajů obdrží průkazku, kterou se bude napříště prokazovat (pro následné urychlení odbavení cestujících). Jestliže cestující odmítne tyto doklady předložit, nebo jestliže cestujícím předložené doklady nebudou prokazovat splnění podmínek pro přepravu, bude poskytnutí přepravní služby odmítnuto.
  3. Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené ústní objednávky. Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy pověřenou osobou dopravce.
  4. Cestující je povinen nejpozději v okamžiku zahájení přepravy (nástupu) uhradit dopravci vozidla jízdné v jednotné výši 30,- Kč za každou přepravovanou osobu a za každou započatou přepravu. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že se povinnost uhradit jízdné týká každé přepravované osoby (včetně doprovodné osoby) vyjma pracovníka v sociálních službách dopravce nebo doprovodu držitele průkazu ZTP/P
  5. Jízdné lze uhradit pouze v hotovosti řidiči vozidla. Řidič vozidla vydá cestujícímu po zaplacení doklad o zaplacení jízdného.
  6. Cestující je povinen při nástupu a úhradě jízdného (nejpozději v okamžiku ukončení přepravy) potvrdit svým podpisem absolvovanou jízdu do výkazu objednaných jízd u řidiče vozidla.
  7. Cestující je povinen uhradit cenu jízdného odpovídající částkou a měnou (koruna česká).  V opačném případě nepřijme řidič předložené bankovky nebo mince a nepřijme cestujícího k přepravě. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že při úhradě cestovného větší bankovkou (mincemi) odpovídá částka ve výši max. 200 kč.

 

 1. Přeprava osoby s průkazem ZTP/P
  1. Průvodce, který doprovází přepravovanou osobu, zajišťuje této osobě pomoc při nástupu a výstupu z vozidla a po celou dobu přepravy se zdržuje v bezprostřední blízkosti této osoby, aby mohl vykonávat dohled nad její bezpečností. Přeprava průvodce je zdarma.
  2. Přepravu cestujícího na vozíku pro invalidy je nutno nahlásit již při objednávce služby. V opačném případě nemusí být cestující k přepravě přijat.
  3. Přeprava cestujících na vozíku pro invalidy je umožněna díky bezbariérové úpravě vozidla. Osoba na vozíku pro invalidy nebo její doprovod zodpovídají při přepravě za svou bezpečnost, musí dbát na to a aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních přepravovaných osob, a aby nedošlo k poškození zařízení dopravce.
  4. Do vozidla lze umístit pouze jeden vozík pro invalidy.
  5. Se zařízením umožňujícím přepravu vozíku pro invalidy manipuluje pouze řidič vozidla nebo jiná pověřená osoba dopravce. Samostatná manipulace s tímto zařízením není cestujícím dovolena.
  6. Vozík pro invalidy musí být vybaven účinnou brzdou znemožňující po celou dobu přepravy jeho samovolný pohyb. Ve vozidle lze přepravovat cestující na vozíku pro invalidy o maximální hmotnosti 180 kg (součet hmotnosti cestujícího a hmotnosti použitého vozíku pro invalidy.)

 

 

 1. Vztahy mezi dopravcem a cestujícími
  1. Z důvodu dodržení přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti cestujících, bezpečnosti jiných osob a ochrany jejich zdraví a bezpečnosti a plynulosti poskytování služby a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy, je pověřená osoba dopravce oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy, dále nevpustit do vozidla, případně vykázat z vozidla osoby, jejichž vzhled svědčí o celkové zanedbanosti, o požití návykové látky anebo které znečišťují vozidlo svým jednáním nebo oděvem, anebo vozidlo využívají k jiným účelům, pro které není určeno.

 

 

 1. Dopravce je povinen:
  1. Podávat informace o službě na telefonním čísle, které bude uvedeno na webových stránkách organizace nebo na informačních letácích.
  2. Dopravce se zavazuje přistavit vozidlo nejpozději do 15 minut od objednaného času v závislosti na dopravních podmínkách.
  3. Zveřejňovat výňatek podstatné části přepravních podmínek ve vozidle dopravce využívaného k poskytování této služby.
  4. Pojistit sedadla pro cestující v rozsahu, který bude zveřejněn na webových stránkách organizace.
  5. Zajišťovat pořádek a čistotu ve vozidle využívaného k poskytování této služby.

 

 1. Cestující je povinen:     
  1. Seznámit se s platnými přepravními podmínkami dopravce před nástupem do dopravního prostředku dopravce a tyto dodržovat.
  2. Být přítomen na místě objednaného začátku jízdy nejpozději v čas objednaného začátku jízdy – v opačném případě nemusí být objednaná jízda ze strany dopravce realizovaná.
  3. Dbát po celou dobu využívání služby pokynů a příkazů pověřené osoby dopravce, které směřují k zajištění bezpečnosti, kvalitě a plynulosti dopravy a cestujících.
  4. Neznečišťovat vozidlo, ostatní cestující a prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo jednáním.
  5. Zdržovat se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy, pořádek ve vozidle nebo působit rušivě na pracovníky dopravce při výkonu jejich služby nebo způsobit škodu dopravci nebo ostatním cestujícím.
  6. Zařízení ve vozidle používat jen k účelům, pro které jsou určena.

 

 1. Cestujícímu není dovoleno zejména:
  1. Vyrušovat nebo obtěžovat ostatní cestující.
  2. Otevírat za jízdy dveře vozidla nebo zábranu proti vypadnutí.
  3. Vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla.
  4. Za jízdy vystupovat z vozidla nebo nastupovat do vozidla nebo se z něj vyklánět.
  5. Vnášet do vozidla nebalené, či nevhodně zabalené potraviny a nápoje, které mohou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo, konzumovat potraviny a nápoje ve vozidle.
  6. Kouřit ve vozidle tabákové výrobky nebo elektronickou cigaretu (zákaz se vztahuje na požití omamných a psychotropních látek a alkoholu.)
  7. Chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní cestující jiným nevhodným chováním.
  8. Odkládat zavazadla a živá zvířata na sedadlo.
  9. Stát, klečet nebo ležet na sedadle.
  10.  Poškozovat vozidlo.
  11. Brát s sebou do vozidla věci, která nesmí být obsahem zavazadla (viz Čl. 6, 6.6.)

 

 1. V případě opakovaného porušení povinností ze strany cestujícího si dopravce vymiňuje právo kdykoliv omezit počet jízd určitého klienta v kalendářním měsíci, případně jej z této služby úplně vyloučit, o čemž bude klient včas informován.

 

 1. Podmínky přepravy zavazadel a živých zvířat
  1. Cestující si s sebou do vozidla může vzít nejvýše tři ruční zavazadla do celkové hmotnosti 50 kg.
  2. Ruční zavazadlo je snadno přenosná věc, kterou má cestující při přepravě u sebe nebo ji lze případně umístit pod sedadlo nebo podle potřeby držet na klíně. Zajišťování bezpečné manipulace se zavazadly a dohled na ně přísluší cestujícímu. Ruční zavazadla jsou přepravována bezplatně.
  3. Z přepravy jsou vyloučeny:
   1. Předměty o rozměru větším než 100 cm x 50 cm x 50 cm, přesáhnou-li byť i jeden z rozměrů.
   2. Předměty ve tvaru válce o rozměru větším než 150 cm délky a průměru 20 cm, přesáhnou-li byť i jeden z rozměrů.
   3. Předměty ve tvaru desky o rozměru větším než 100 cm x 100 cm x 5 cm, přesáhnou-li byť i jeden z rozměrů.
  4. Ruční zavazadlo musí být ve vozidle uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních cestujících, případně podle pokynů pověřené osoby dopravce.
  5. Zakazuje se přepravovat zejména věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě či zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-li v těchto přepravních podmínkách stanoveno jinak.

 

 1. Věci, které nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla:
  1. Střelné zbraně.
  2. Výbušniny.
  3. Radioaktivní látky.
  4. Těkavé anebo žíravé látky v neuzavřených obalech.
  5. Látky způsobující nákazu.
  6. Předměty s hmotností vyšší než 50 kg.
  7. Věci, které svým zápachem, odpuzujícím vzhledem, popř. jiným vlastnostmi mohou být cestujícím na obtíž.

 

 

 

 

 

 1. Podmínky přepravy živých zvířat:
  1. Cestující je povinen požadavek na přepravu s živým zvířetem nahlásit již při objednávce služby.
  2. Živá zvířata lze přepravovat jen pod dohledem cestujícího za podmínek zajišťujících, aby živá zvířata nepoškodila nebo neznečistila cestujícího nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob a nebyla cestujícím při přepravě na obtíž.
  3. Cestující smí ve vozidle dopravce přepravovat pouze drobná domácí a jiná malá zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránkách s nepropustným dnem, přičemž jejich přeprava se řídí stejnými podmínkami jako přeprava zavazadel.
  4. Bez schránky je povoleno ve vozidle přepravovat pouze asistenčního psa a psa s náhubkem. Asistenční a vodící psi musejí být opatřeni předepsaným standardizovaným postrojem.
  5. Asistenční a vodící pes je pes se speciálním výcvikem, který umožňuje cestujícímu s těžkým zdravotním postižením vykonávat činnosti, které by bez něj nemohl vykonávat.
  6. Během jedné jízdy se ve vozidle přepravuje nejvýše jedno zvíře.
  7. Cestující je povinen v případě přepravy s asistenčním nebo vodícím psem na výzvu řidiče nebo pověřené osoby dopravce prokázat doklady osvědčující status speciálně vycvičeného psa a o této přepravě dát zprávu dopravci při objednání přepravy.

 

 

 1. Práva z přepravní smlouvy
  1. Jestliže nebyl cestující přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.
  2. Cestující, který byl vyloučen z přepravy pověřenou osobou dopravce během jízdy, nemá právo na vrácení zaplaceného jízdného.
  3. Dojde-li v souvislosti s provozem vozidla dopravce k poranění cestujícího nebo k poškození či znečištění oděvu nebo přepravované věci, je v zájmu cestujícího tuto skutečnost bezodkladně po události nahlásit řidiči vozidla, jinak se cestující vystavuje riziku, že příslušná pojišťovna odmítne pojistné plnění.

 


 

 

 

 

 

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících, zavazadel a živých zvířat prostřednictvím služby Taxík Maxík provozované příspěvkovou organizací Městské středisko sociálních služeb s účinností od 2.1.2019.
  2. Úplné znění přepravních podmínek dopravce a tarifu dopravce je k dispozici pro nahlédnutí u řidiče vozidla určeného k poskytování této služby a na internetových stránkách dopravce na adrese www.pspisek.cz
  3. Městské středisko sociálních služeb činí, v souladu s článkem 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách organizace  www.pspisek.cz
  4. Přepravní podmínky byly schváleny dne 06.09.2018 usnesením RM č: 513/18.

 

 

 

 

V Písku dne 01.01.2019           

Bc.Marcela Průšová

ředitelka organizace

 
13.12.2018 publikoval: Správce