Jesle
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Pravidla pro poskytování

Přijímání dětí

Přijímáme děti zpravidla od jednoho roku do tří let.

Před přijetím do jeslí obdrží rodiče u vedoucí jeslí následující formuláře:

- Přihláška k přijetí dítěte do jeslí
- Dotazník pro přijetí dítěte do jeslí
- Prohlášení o bezinfekčnosti
- Dohoda o vyzvedávání dítěte z jeslí
- Souhlas rodičů s možností fotografování dítěte
- Seznam potřebných věcí pro pobyt dítěte v jeslích
  Součástí těchto formulářů musí být Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte ohledně
  pravidelného očkování 
dle očkovacího kalendáře a zdravotního stavu dítěte, který
  vystavuje dětský lékař.
  Doba platnosti Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte je 12 měsíců.

 

Přihláška pro přijetí dítěte do jeslí musí být odevzdána do jednoho měsíce po převzetí od vedoucí jeslí a ostatní formuláře jsou přijímány nejpozději dva měsíce před předpokládaným nástupem dítěte do zařízení v kanceláři vedoucí jeslí.

Děti jsou umisťovány na oddělení dle věku a potřeb dítěte. Je vhodné, aby délka pobytu dítěte nepřesahovala 8 hodin denně. Pro snazší adaptaci na prostředí v jeslích je uskutečňován postupný individuální příjem dítěte do jeslí. To znamená, že dítě dochází zpravidla první měsíc na dopolední docházku a postupně je doba pobytu prodlužována.


Kritéria pro umístění dítěte v jeslích
Přednost pro přijetí dítěte do jeslí bude u dětí zaměstnaných rodičů s trvalým bydlištěm Písek. V případě volné kapacity lze přijimout i dítě zaměstnaných rodičů, kteří mají bydliště v okresu Písek a dítě rodiče, který pobírá rodičovský příspěvek nebo je na MD se sourozencem dítěte. Pokud rodiče v průběhu roku předčasně ukončí rodičovský příspěvěk z důvodu nástupu do zaměstnání, mohou děti přecházet na stálou docházku, dle kapacity jeslí. V tomto případě nastává změna u rodičů pobírajících rodičovský příspěvek, rodičů na MD se sourozencem dítěte a nezaměstnaných rodičů. Změna se týká v omezeném počtu dní nebo ukončení docházky v jeslích.

 

Přihlašování a odhlašování dětí k pobytu
Děti se přihlašují a odhlašují den předem do 12:30 hod., pouze v pondělí je možno dítě přihlásit a odhlásit do 7:00 hod. Nebude-li dítě včas odhlášeno hradí rodiče stravné a pobytový příplatek (měsíční paušál) v plné výši. Oběd včetně svačin si mohou rodiče vyzvednout od 11:45 hod. do 12:30 hod. Oběd rodičům vydává kuchařka do přinesených čistých nádob (jídlonosiče).


Stravování
Strava je přizpůsobena svým složením a úpravou věku dětí podle platných norem. Strava se připravuje ve vlastní kuchyni a podává se 3x denně dle následujícího časového rozvrhu v režimu dne:
dopolední svačina 8:00 – 8:30 hod.
oběd 11:00 – 11:30 hod.
odpolední svačina 14:00 – 14:30 hod.
V průběhu dne je u dětí kladen velký důraz na dodržování pitného režimu.
Od 13.12. 2014 vzniká povinnost označovat v jídelním lístku alergeny, které daný pokrm obsahuje. Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování. Pokrmy vydané do jídlonosičů jsou též určeny k přímé spotřebě bez skladování do 13:00 hod.
Aktuální informace o alergenech podá na vyzvání kuchařka jeslí. Provoz zpracovává všechny druhy alergenů týkajících se stravování dětí jeslového věku.


Způsob platby
Úhrada za stravu a příspěvek za pobyt (měsíční paušál) za uplynulý měsíc se provádí kartou klienta na platebním terminálu KB, který je
k dispozici u kanceláře vedoucí jeslí.
V případě ukončení docházky dítěte v průběhu školního roku, musí být platby za stravu a pobytový přílatek uhrazeny v den odchodu dítěte ze zařízení.
Platba probíhá v určené dny vedoucí jeslí v ranních hodinách od 6:00 hod. do 8:00 hod. a v odpoledních hodinách od 14:30 hod. do 15:30 hod.

 

Poskytování osobního vybavení
Na oddělení mladších dětí dle požadavku rodičů je možno využít pro děti erární ošacení.
Na oddělení starších dětí mají ošacení vlastní.
Lůžkoviny, košilky na spaní, ručníky, bryndáky a žinky poskytují jesle.


Cenné věci
Z bezpečnostních důvodů je v jeslích zákaz nošení cenných věcí jako např.řetízky, prstýnky, náušnice (pokud nejsou secvaknuté v obou uších) náramky a předměty, které by mohly ohrozit zdraví dětí.


Spolupráce s rodinou
Rodiče a zdravotní sestry si každodenně předávají informace o aktuálním stavu dítěte. Rodiče si mohou dohodnout konzultace na konkrétní den i hodinu a pohovořit si v klidu o svém dítěti s vedoucí jeslí. Ke spolupráci jeslí s rodiči slouží nástěnky a webové stránky. Nástěnky jsou umístěny v šatnách dětí a je na rodičích, aby věnovali čas k přečtení organizačních změn a informací od vedoucí jeslí. Jsou zde vyvěšeny i opisy měsíčních výchovných plánů, měsíčních kulturních akcí, jídelníček a další upozornění. Rodiče jsou povinni dodržovat Domácí řád a Vnitřní směrnice jeslí, aktualizovat změny údajů týkajících se změn v osobních datech dítěte i rodiče, telefonní kontakty, zdravotní pojišťovnu, trvalé bydliště, zaměstnání, ukončení rodičovského příspěvku a jiné. Péče poskytovaná jeslemi doplňuje rodinnou výchovu a napomáhá uspokojovat přirozené potřeby dítěte.
O dětech je veden zdravotními sestrami na oddělení Záznam o neuropsychickém vývoji a výchově dítěte a všechny podstatné události dne jsou zaznamenávány v Deníku skupiny.  Rodiče mají možnost požádat vedoucí jeslí o nahlédnutí do dokumentace vedené o jejich dítěti.


Kulturní život a akce v jeslích
Jesle poskytují dětem příležitost ke kulturnímu vyžití při akcích nejen v jeslích (Den dětí, besídky, rozloučení s dětmi, které odchází do MŠ, atd.), ale i pořádaném městem Písek ( Sladovna, Prácheňské muzeum, Divadlo Fráni Šrámka, Cipískoviště a slavnosti města Písku). Kulturní zážitky jsou obohaceny o maňáskové scénky, loutková a divadelní představení, kouzelné čarování, seznámení se zvířátky, návštěvy Hasičského záchranného sboru a Policie z Písku. Děti navštěvují solnou jeskyni a v rámci řízených činností ( rozumová, pracovní, výtvarná, hudební a citová výchova) se zúčastňují zájmových činností:
taneční kroužek - Čmelda
hudební kroužek - Píšťalka
pracovní a výtvarný kroužek Dovedné ručičky
kroužek Vodníček - pouze v letních měsících

 

Ochrana osobních údajů
Městské středisko sociálních služeb v Písku činí v souladu s článkem 13 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016(679) o ochraně osobních údajů a ustanovením § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informační povinnosti prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů.
 


Stížnosti a připomínky
Každý z rodičů má možnost osobně nebo písemně vyjádřit stížnosti a připomínky k veškerému dění týkající se života jeslí. Své názory a požadavky mohou rodiče oznamovat přímo vedoucí jeslí nebo ředitelce organizace.


Ukončení pobytu v jeslích
- Pobyt dítěte v jeslích je ukončen na základě žádosti rodiče
  ( přestěhování, rodinné důvody,  přechod do MŠ v průběhu školního roku)
- Špatná adaptabilita dítěte 
- Dosažením tří let věku 
- Dítě bez omluvy nedocházející jeden měsíc
- Nezaplacení úhrady stravného a pobytového příplatku za uplynulý měsíc
- Závažným způsobem narušuje provoz jeslí, popř.opakovaně porušuje Domácí řád a Vnitřní směrnice jeslí
- Nejsou plněny podmínky pro umístění v jeslích

 
12.06.2017 publikoval: Věra Pešlová