Aktuality
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

D obr á praxe při poskytování pečovatelské služby v souvislosti s COVID 19


• D ů kladně provést kategorizac i klientů a na základně toho následn ě omezení kontaktní
péče na nezbytné minimum z toho vyplývající intenzivní komunikace s rodinami
klientů o náhradních možnostech (případná edukace v péči)
• S tanovit povinnost klientů nosit roušku během přítomnosti pracovníka , nesplnění
povinnosti je důvodem k odmítnutí péče
• V yžadovat nepřítomnost rodinných příslušníků a dalších osob během poskytování
péče, pokud se nejedná o součinnost (v tom případě je také povinnost nosit roušku)
• P oučit klienta, že je třeba bezodkla dně nejlépe telefonicky) nah lásit poskytovateli,
pokud se u něj či jiného člena domácnosti vyskytují příznaky nemoci COVID 19
(horečka, kašel, dušnost, bolest svalů, únava, průjem a
• P oučit klienta i jeho rodinu, že je třeba bezodkladně (nejlépe telefonicky) nahlásit
poskytovateli, že byli v kontaktu s poziti vně testovanou osobou (ideálně by měli hlásit
jakýkoliv jiný rizikový kontakt)
• U pozornit všechny klienty, že mají povinnost nahlásit poskytovateli, pokud jsou
pozitivní na COVID 19, nebo mají nařízenou karanténu ( porušení §152 trestního
zákoníku v souvislosti se šířením nemoci
• N eposkytovat péči klientům onemocněním COVID 19 či nařízenou karanténou
z důvodu ochrany zaměstna n ců a dalších klientů pečovatelské služby ( nejedná se o
zdravotníky, kte ří jsou odborně způsobilí pracovat ve vysoce infekč ním prostředí bez
ohrože ní nakažením)
• D ůsledně komunikovat s hygienickou stanicí včetně vyžadování jasného (ideálně
písemného) stanoviska o postupu, jak postupovat v konkrétním případě např.
podezření na nemoc u klienta, kde byla p ečovatelka, různé situace v mezidobí mezi
provedením testu u klienta a výsledkem atd…
• P okud je to možné, během poskytování péče v domácnosti u klienta větrat
• R ozděl it pracovní tým y tak, aby se mezi sebou ne potkávali , minimalizovat čas strávený
v zařízení p ečovatelské služby, po příchodu měřit zaměstnancům teplotu
• U rčit každ ému pracovník ovi stejné klien ty, ke kterým bude docházet , m inimalizovat
střídání pracovníků u klienta.
• V týmu komunikovat p ředevším telefonicky
• M inimalizovat pohyb v MHD maximálně využít služebních vozidel, nebo pokud je to
možné, povol it zaměstnancům používat soukromá vozidla s proplácením cestovného
• P rovádět nákupy pro klienty v obchodech určený ch poskytovatelem n ikoliv klient em
• P ravidelně provádět desinfekc i prostor a vozidel
• P ravidelně edukovat a komunikovat s pracovníky správné používání ochranných
pomůcek, včetně jejich bezpečné likvidace
• D omluv it spoluprác i s další (náhradní) dodavatelskou firmou, která může zajistit
obědy (v případě, že jedna provozovna bude uzav řena)

 
15.04.2020 publikoval: Správce